Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętność sporządzania wzorów oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych a także dowiedzą się w jaki sposób zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej). Uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone jedynie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Podczas szkolenia będą omawiane najnowsze opinie i stanowiska GIODO a także będzie poddana analizie zależność innych aktów pranych z ustawą o ochronie danych osobowych, np. system informacji oświatowej, zasady rekrutacji do szkół, prowadzenie dokumentacji uczniowskiej i pracowniczej, tworzenie stron internetowych.

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi dotyczące następujących zagadnień:
a)decyzja dyrektora o noszeniu przez nauczycieli imiennych identyfikatorów,
b)dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności nauczycieli zatrudnionych w szkole,
c)dostęp wicedyrektora i innych pracowników szkoły do teczek akt osobowych,
d)działalność pielęgniarki szkolnej a ochrona danych osobowych,
e)ochrona danych osobowych pracownika zwalnianego z pracy,
f)gromadzenie i przetwarzanie danych dziedzinowych zgodnie z ustawą o SIO,
g)imienne zestawienie godzin nauczycieli a ochrona danych osobowych,
h)kopiowanie dokumentacji szkoły na prośbę organów kontrolujących,
i)nagrywanie przez nauczyciela w celu udokumentowania, np. podczas rady pedagogicznej,
j)kserowanie i wynoszenie ze szkoły dokumentów,
k)profil szkoły na Facebooku,
l)przechowywanie akt osobowych pracowników szkoły,
m)prawo dziecka do prywatności na terenie szkoły,
n)System Informacji Oświatowej - nowe zasady przetwarzania danych,
o)relacjonowanie przebiegu spotkania rady pedagogicznej,
p)udostępnianie listy płac nauczycieli,
q)udostępnianie nagrań z pracy nauczyciela w Internecie,
r)udostępnianie wizerunku ucznia przez szkołę a zgoda rodziców,
s)udostępnienie arkusza organizacyjnego szkoły związkom zawodowym,
t)umieszczanie danych osobowych uczniów i pracowników na stronie internetowej szkoły,
u)umieszczanie zdjęć grupowych absolwentów na stronie internetowej szkoły,
v)upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczniów,
w)zamieszczanie numerów telefonów rodziców i adresów e mailowych w dzienniku lekcyjnym,
x)żądanie PIT od pracownika do celów ZFŚS

Program szkolenia


 1. Ogólna charakterystyka przetwarzania danych osobowych w edukacji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji ucznia i pracownika.
 3. Dane osobowe przetwarzane dla celów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w tym dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności uczniów i nauczycieli.
 5. Strona internetowa szkoły i Biuletyn Informacji Publicznej a dane osobowe. Wizerunek pracownika i ucznia.
 6. Portale społecznościowe  (Facebooku, nasza klasa) a dane osobowe.
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. udostępnianie danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. przekazywanie danych osobowych za granicę,
  4. szczególne kategorie danych osobowych.
 8. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych:
 1. polityka bezpieczeństwa,
 2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 3. upoważnienia dla pracowników,
 4. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. protokoły z niektórych czynności, np. niszczenia nośników danych osobowych.
 1. Dane osobowe w bibliotece szkolnej i w gabinetach specjalistów.
 2. Udostępnianie danych osobowych związkom zawodowym, organom kontroli
  lub innym podmiotom.
 3. Dane osobowe pracowników a zakładowy fundusz świadczeń,
 4. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Poznajmy się

Dane kontaktowe