Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych. Korespondencja kancelaryjna

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia


Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór wyrazów, zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych, dzięki któremu będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości. Program szkolenia dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, a także leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów kancelaryjno-urzędowych. Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez urzędników oraz prawników, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Podczas szkolenia zostanie omówione znaczenie instrukcji kancelaryjnej w korespondencji urzędowej, sposób wykorzystywania Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz sposoby rejestracji pism. 

Korzyści ze szkolenia


-zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowych,
-doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym - poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.

Program szkolenia


1.  Zasady sporządzania dokumentu a podział dokumentacji.
2.  Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
3.  Zasady korespondencji urzędowej – redagowanie pism: poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, styl, zwroty grzecznościowe, edytor tekstu, odmiana wyrazów kłopotliwych (m. in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości), skróty i skrótowce
w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
4. Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących różnego typu funkcje publiczne.
5.  Podział pism ze względu na treść, formę, obieg pisma, stopień pilności
i zapewnienie tajemnicy.
6. Spójność i kompozycja tekstu.
7.  Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
8.Ekonomiczność treściowa, szablon językowy, wyrazy nadużywane.
9.  Korespondencja oficjalna (maile, pisma formalne) – struktura, formuły rozpoczynające i kończące (drukowane bądź odręczne).
10. Sporządzanie pism na blankietach korespondencyjnych: pieczęcie i pieczęcie urzędowe, data, adresat, nadruki stałe, treść korespondencji, zwroty kończące, podpis, informacje dodatkowe.
11.Charakterystyka blankietów korespondencyjnych.
12. Dokumenty określające pracę sekretariatu – znaczenie instrukcji kancelaryjnej.
13. Oryginały, duplikaty, kopie, odpisy.
14.  Zaświadczenia i decyzje administracyjne.

Poznajmy się

Dane kontaktowe