Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Ruch kadrowy 2018/19 w kontekście reformy systemu oświaty. Najnowsze zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy oraz ich skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia

Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań tak istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej
w oświacie. Przedstawiciele organów prowadzących dowiedzą się, jakie skutki kadrowe wywołają ich ewentualne decyzje o wygaszeniu, przekształceniu lub włączeniu gimnazjum do innej szkoły. Dyrektorzy dowiedzą się, jakie rozwiązania kadrowe będą musieli bądź mogli stosować w okresie wdrażania reformy, poinformujemy ich również o tym, jakie znaczenie w ruchu kadrowym ma nowelizacja Karty Nauczyciela.Uczestnicy zdobędą informacje, o tym, jakie będą obowiązywać nowe zasady zatrudnienia w szkołach publicznych i niepublicznych, co zmienia się w procedurze awansu zawodowego i ocenie pracy. Dowiedzą się również, jakie będą mieli perspektywy dalszego zatrudnienia (w aspekcie prawnym) w związku ze zmianami w prawie pracy. Dyrektorzy dowiedzą się, kiedy powinni, a kiedy nie mogą udzielić urlopu zdrowotnego, w jaki sposób zakończyć urlop i czy można w trakcie urlopu zwolnić nauczyciela.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik poznaje różne formy zatrudnienia i zmiany warunków pracy (przeniesienie służbowe, stan nieczynny, ograniczenie wymiaru zatrudnienia, obowiązek uzupełniania tygodniowego wymiaru czasu pracy, zgoda na zatrudnienie w innej szkole);
2. Uczestnik potrafi przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi;
3. Uczestnik, zarządzając kadrami, potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej własnego statusu i statusu prawnego innych osób;
4. Słuchacz zna zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracownika.

Program szkolenia


  1.   Arkusz organizacyjny szkoły (dane osobowe pracowników, dane statystyczne, wymagania kwalifikacyjne) i jego wpływ na kształtowanie polityki kadrowej.  
  2.   Zasady i warunki zatrudniania nauczycieli od 1 września 2018 r.:  
    a)  cechy umowy o pracę, celowość zatrudniania na czas określony,    
    b)  wymagania formalne, w tym nowe zasady pozyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego,    
    c)  nowe zasady nawiązywania umów o pracę w szkołach i placówkach niepublicznych,    
    d)  nowe zasady zatrudniania w szkole nauczycieli akademickich i osób o uznanym dorobku zawodowym,    
    e)  łączenie etatu w szkole feryjnej i nieferyjnej po nowelizacji Karty Nauczyciela,    
    f)  realizacja godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych, obniżone pensum, zgoda na zatrudnienie – po nowelizacji Karty Nauczyciela,    
    g)  nowe zasady zatrudniania nauczycieli stażystów,    
    h)  zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – zmiany w Karcie Nauczyciela.    
  3.   Zmiany w procedurze awansu zawodowego a nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia:  
    a)  nowe zasady rozpoczęcia i zakończenia stażu przez nauczyciela stażystę,    
    b)  zmiany w przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,    
    c)  nowe zasady dokonywania oceny pracy w ścieżce awansu zawodowego – kryteria i wskaźniki;tworzenie i opiniowanie nowego regulaminu,    
    d)  awans zawodowy a zmiana miejsca zatrudnienia – nowe regulacje prawne,    
    e)  okres przejściowy: ocena dorobku a ocena pracy,    
  4.   Nowe zasady dokonywania oceny pracy i jej wpływ na zatrudnienie.  
  5.   Przeniesienie służbowe nauczyciela:  
    a)  przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole,    
    b)  przeniesienie do innej szkoły – zmiany w Karcie Nauczyciela.    
  6.   Zmiana warunków zatrudnienia, w tym zmiany wynikające z reformy oświaty:  
    a)  ograniczenie wymiaru zatrudnienia – zmiany po nowelizacji Karty Nauczyciela,    
    b)  porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające.    
  7.   Uzupełnianie etatu w innej szkole – zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły.  
  8.   Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie:  
    a)  obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy,    
    b)  ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień – zmiany w Karcie Nauczyciela.    
  9.   Urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający i jego znaczenie w zatrudnieniu – zmiany w Karcie Nauczyciela.  
  10.   Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Dokumenty formalne i tryb odwołania.  
  11.   Status prawny nauczycieli pełniących funkcje kierownicze – zatrudnienie a powierzenie funkcji.  
  12.   Przypadki, w których można korzystać ze stanu nieczynnego i uprawnienia przysługujące pracownikowi.  
  13.   Rozwiązanie umowy o pracę:  
    a)  oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy,    
    b)  przyczyny rozwiązywania umów o pracę – zmiany w Karcie Nauczyciela,    
    c)  kryteria pracodawcy,    
    d)  odprawy przysługujące pracownikom,    
    e)  roszczenia przed sądem pracy.    
  14.   Świadectwo pracy – jak je wypełnić zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Poznajmy się

Dane kontaktowe