Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

PROWADZENIE KADR W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PO REFORMIE OŚWIATY

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia

Każdy dzień szkolenia trwa 8 godzin dydaktycznych i łącznie obejmuje dwa bloki tematyczne:
Pierwszy dzień: Polityka kadrowa w oświacie – kształtowanie treści stosunku pracy – część I
Kształtowanie treści umowy o pracę, zmiana warunków pracy, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy (podział na placówki publiczne i niepubliczne, feryjne i nieferyjne), ochrona przed rozwiązanie stosunku pracy; obowiązki pracownika i pracodawcy; odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna pracowników.
Drugi dzień: Polityka kadrowa w oświacie – czas pracy i urlopy pracownicze – część II
Czas pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (wpływ organizacji roku szkolnego na pojęcie czasu pracy), ewidencja czasu pracy, urlopy pracownicze; bezpieczeństwo
i higiena pracy; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie;  prowadzenie akt osobowych.

Korzyści ze szkolenia


Szkolenie umożliwia słuchaczom:
- poznanie i stosowanie w praktyce przepisów z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego dotyczących prowadzenia kadr w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych (w tym znowelizowana Karta Nauczyciela i Kodeks pracy);
- zapoznanie z aktualnym orzecznictwem sądów.

Program szkolenia


Część I (dzień pierwszy szkolenia)
Polityka kadrowa w oświacie – kształtowanie treści stosunku pracy – część I

  1.   Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Katalog danych osobowych z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.  
  2.   Strony stosunku pracy: pracownik i pracodawca.  
  3.   Rodzaje umów o pracę; nowe zasady nawiązywania umów z nauczycielami, umowy o pracę nawiązywane z pracownikami samorządowymi.  
  4.   Zmiana treści stosunku pracy: wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, powierzenie pracownikowi innej pracy.  
  5.   Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. Zmiany w Karcie Nauczyciela.  
  6.   Nowe zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych.  
  7.   Katalog obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z Kodeksu pracy oraz pragmatyki zawodowej nauczycieli i pracowników samorządowych.  
  8.   Odpowiedzialność porządkowa, materialna i dyscyplinarna.  
  9.   Zasady prawa pracy, w tym zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy; zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnianiu.  
  10.   Zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych i nieferyjnych. Rozwiązywanie umów z pracownikami samorządowymi. Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi.  
  11.   Wygaśnięcie stosunku pracy.  
  12.   Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zmiany dotyczące trybu odwołania do sądu pracy. Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia go do pracy.  

Część II (dzień drugi szkolenia)
Polityka kadrowa w oświacie – czas pracy i urlopy pracownicze – część II

  1.   Pojęcie czasu pracy w oświacie. Czas pracy w ujęciu roku szkolnego.  
  2.   Normy czasu pracy regulowane w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela. Pojęcie czasu pracy. Systemy i rozkłady czasu pracy.  
  3.   Pensum nauczycieli, pensum specjalistów po zmianach w Karcie Nauczyciela; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum po nowelizacji Karty Nauczyciela.  
  4.   Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Zasada ograniczenia godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej.  
  5.   Ewidencja czasu pracy.  
  6.   Zmiany dotyczące urlopów pracowniczych oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom. Nowe zasady korzystania z uprawnień rodzicielskich.  
  7.   Prowadzenie akt osobowych pracownika: podział i układ akt, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej; odpisy i kopie. Nowe zasady wydawania świadectwa pracy.  
  8.   Bezpieczne i higieniczne warunki pracy: badania lekarskie, szkolenia bhp, ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy, uprawnienia przysługujące pracownikom niepełnosprawnym.

Poznajmy się

Dane kontaktowe