Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Regulamin
  Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Statut szkoły ponadpodstawowej; zasady tworzenia w oparciu o przepisy prawa

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

Zgodnie z ustawą przepisy  wprowadzające ustawę Prawo oświatowe czteroletnie licea i pięcioletnie technika są zobowiązane do zbudowania nowego statutu  swojej placówki. Ponieważ statut jest „konstytucją” każdej szkoły/placówki powinien być tworzony w oparciu o aktualne przepisy prawa,  zawierać rozwiązania przemyślane i omówione w gronie pedagogicznym,  w szczególności zasady oceniania wewnątrzszkolnego, zadania związane z bezpieczeństwem, prawa i obowiązki ucznia czy zadania organów szkoły. Podczas seminarium przedstawimy nowe zapisy, podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania, które powinny się znaleźć w tym najważniejszym dokumencie. Zwrócimy uwagę na  rozwiązania wynikające z nowych rozporządzeń.
Wymagania wstępne (adresaci szkolenia): dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnicy poznają przepisy prawa zwarte w ustawie Prawo oświatowe, ustawie
o systemie oświaty oraz rozporządzeniach, które mają wpływ na treść i budowę statutu.
2. Poznają zasady techniki prawodawczej niezbędne do prawidłowej budowy aktu normatywnego.
3. Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje zbudować statut.

Program szkolenia


 1. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
 1. system prawa funkcjonujący w Polsce,
 2. dziedziny prawa,
 3. prawo oświatowe,
 4. miejsce statutu w systemie prawa
 1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 996 z poźn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm. w 2018 r. poz. 1560)
 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908).
 1. Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły:
  a)   cele i zadania szkoły,
 1. prawa i obowiązki ucznia,
 2. zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły,
 3. zadania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi,
 4. zadania innych pracowników szkoły,
 5. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie oświaty,
 6. zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
 7. organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
 8. rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody,
 9. sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu,
 10. warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione,
 11. obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
 • właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,
 • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwienia nieobecności przez osoby pełnoletnie,
 • przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły oraz w czasie imprez szkolnych i uroczystości,
 • przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; 
 1. Nowelizacja statutu, uchwalenie nowego aktu prawa wewnątrzszkolnego:
 1. powody nowelizacji,
 2. procedura nowelizacji statutu i uchwalenia statutu,
 3. tekst ujednolicony statutu po kolejnych nowelizacjach.
 1. Uchwały rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji i uchwalenia nowego statutu.

Poznajmy się

Dane kontaktowe