Online: Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

20-01-2021 ONLINE 12:00 - 14:15

Korzyści

1

Podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia

2

Podwyższenie kompetencji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3

Przygotowanie do wdrożenia efektywnego systemu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4

Przygotowanie do działań integrujących nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zaspokojenia potrzeb i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opis

Decydującą rolę w procesie wychowania i kształcenia w szkole odgrywa nauczyciel. Nauczyciel może najwcześniej rozpoznać trudności czy szczególne zdolności ucznia oraz najskuteczniej udzielać pomocy, ponieważ działa w naturalnych warunkach, w których funkcjonuje dziecko. Wpływ nauczyciela na wspieranie rozwoju i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów jest bardzo znaczący. Poszczególni nauczyciele mają obowiązek indywidualizować wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Podczas szkolenia zostaną omówione:podstawy prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej,wskazówki dotyczące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, charakterystyka dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program szkolenia

  • 1.Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów -Cechy współczesnej diagnozy psychopedagogicznej.
  • -Klasyfikacja odchyleń od normy rozwojowej.
  • -Charakterystyka uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • 2.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • -Dostrzeganie konieczności indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • -Tworzenie IPET - zasady działania, analizowanie orzeczeń, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, określenie form, sposobów i metod pracy z uczniem.
  • 3.Rola nauczyciela w organizowaniu współpracy podmiotów edukacyjnych w pracy a dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • -Współpraca rodziny i szkoły w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • -Formy i metody pracy z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • -Rola nauczyciela w procesie integracji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym - rozpoznanie własnych możliwości i ograniczeń- znaczenie empatii i asertywności.

Wykładowca

Justyna Plebanek

Edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:99,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas