Online: Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela

28-04-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

znajomość regulacji prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji

2

umiejętność poprawnego prowadzenia dokumentacji,

3

rozumienie zasadności tworzenia dokumentacji i jej monitorowania, umiejętność planowania pracy

Opis

Szkolenie adresowane jest do wicedyrektorów, kierowników świetlic oraz nauczycieli, zwłaszcza realizujących ścieżkę awansu zawodowego. Warto wiedzieć, jakie dokumenty są obowiązkowe, a posiadanie których wynika z dobrych praktyk. Jak umiejętnie rozplanować sobie czas pracy i jakie są podstawy prawne związane z dokumentowaniem? Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu: • zdobędziesz wiedzę dotyczącą przepisów prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji, • poznasz praktyczne sposoby dokumentowania pracy nauczyciela, zarówno w pracy stacjonarnej, jak i on-line, • dowiesz się, jakie są dobre praktyki związane z planowaniem i dokumentowaniem, • nauczysz się planować swoje obowiązki.

Program szkolenia

 • Rodzaje dokumentacji:
 • statut, programy: wychowawczo-profilaktyczny, doradztwa zawodowego, regulaminy, plany pracy zespołów, plany pracy specjalistów,
 • programy nauczania, programy własne i autorskie, innowacje.
 • Okresy i warunki przechowywania dokumentacji. Kategorie archiwalne. Przechowywanie i udostępnianie rodzicom prac uczniów.
 • Dokumentowanie przez wychowawców kontaktów z rodzicami: spotkania indywidualne, zebrania on-line i stacjonarne, oświadczenia, zgody, wnioski, zezwolenia:
 • przekazywanie informacji rodzicom o postępach w nauce, problemach wychowawczych i sukcesach (on-line i stacjonarnie),
 • informacje i dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej; pojęcie „niepełnosprawności” w dokumentacji przebiegu nauczania
 • orzeczeniach; rejestracja opinii i orzeczeń.
 • terminy załatwiania spraw; korespondencja za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Dokumentowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, wydłużenia etapu edukacyjnego.
 • Prawa autorskie opracowanych przez nauczycieli materiałów a prawa autorskie ucznia.
 • Dokumentacja nauczania indywidualnego i dokumentacja indywidualnego toku i programu nauczania.
 • Różne sposoby monitorowania i dokumentowania podstawy programowej.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania. Dziennik w postaci pliku tekstowego w okresie pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Prowadzenie dziennika zajęć przedszkola i dziennika zajęć lekcyjnych w szkole (wersja papierowa i elektroniczna):
 • wprowadzanie do dzienników zajęć danych osobowych uczniów,
 • sposób odnotowywania obecności i nieobecności dzieci/uczniów/słuchaczy,
 • dokumentowanie oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego,
 • klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy, informowanie o przewidywanych ocenach rocznych,
 • dostęp do dziennika elektronicznego dla rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską.
 • Dziennik zajęć świetlicy.
 • Dokumentacja specjalistów i terapeutów:
 • dzienniki innych zajęć, w tym zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych,
 • dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez specjalistów.
 • Zasady wypełniania arkuszy ocen: m.in. dane szkoły, dane osobowe ucznia, informacja o klasyfikacji rocznej i końcowej. Nośniki papierowe i elektroniczne.
 • Inna dokumentacja przebiegu nauczania, w tym uchwały, zezwolenia, zaświadczenia.
 • Odtwarzanie zniszczonej dokumentacji.
 • Sprostowanie błędów i oczywistych pomyłek a zmiana stanu faktycznego.
 • Instrukcja wypełniania świadectw szkolnych, sposoby dokonywania ich sprostowań.
 • Dokumentacja wycieczek, imprez i wyjść.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas