Online: Wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkołach publicznych. Regulamin wynagradzania.

17-09-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

rozumienie zasad prawa pracy, w tym zasady godziwego wynagrodzenia za pracę oraz odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie tej zasady,

2

potrafi zbudować regulamin wynagradzania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy,

3

prawidłowo nalicza składniki wynagrodzenia i dokumentowanie je

Opis

Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawców szkół i placówek oświatowych oraz specjalistów ds. kadr i płac do wdrażania zmian wynikających z prawa pracy dotyczących wynagrodzeń. Omówione zostaną stałe i zmienne składniki wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, w tym zasady ich naliczania i wypłacania z uwzględnieniem kompetencji organu prowadzącego i pracodawcy. Wskazane zostaną wzorcowe rozwiązania prawa lokalnego (regulaminu wynagradzania) oraz zostanie poddane analizie orzecznictwo sądów. Uczestnicy uzyskają wiedzę jak prawidłowo naliczać dodatki, w tym za wysługę lat w przypadku, kiedy pracownik świadczy pracę w kilku zakładach pracy. Wskazane zostaną zasady i kryteria ustalania premii, dodatku specjalnego, nagród z funduszu nagród, czy innych dodatków oraz godzin nadliczbowych.

Program szkolenia

 • Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę. Obowiązki pracodawcy. Orzecznictwo sądów.
 • Źródła prawa w zakresie wynagrodzeń nauczycieli za pracę:
 • przepisy powszechnie obowiązujące,
 • akty prawa miejscowego (regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych, zarządzenia).
 • Składniki wynagrodzenia:
 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek za wysługę lat (prawo przy zatrudnieniu w jednej, dwóch lub więcej szkół); sposób udokumentowania, podstawowe i dodatkowe miejsce pracy,
 • premia regulaminowa a premia uznaniowa,
 • dodatek specjalny,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenie za godziny nadgodziny,
 • nagrody ze specjalnego funduszu nagród,.
 • Inne świadczenia ze stosunku pracy:
 • nagroda jubileuszowa,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • odprawy.
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia:
 • Wpływ Pracowniczych Planów Kapitałowych na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych.
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w publicznych szkołach.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:250,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas