Online: Kontrole zewnętrzne w szkole i przedszkolu - jak właściwie przygotować się do kontroli, aby uniknąć najczęściej wykrywanych błędów.

17-03-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Zapoznanie dyrektorów z aktami prawnymi regulującymi zasady i procedury kontroli zewnętrznych w szkołach i przedszkolach.

2

Przedstawienie katalogu instytucji uprawnionych do kontrolowania szkół i przedszkoli oraz określenie zakresu i rodzaju prowadzonych przez nie kontroli.

3

Wyposażenie dyrektorów w wiedzę na temat obowiązków i uprawnień podmiotów kontrolujących i kontrolowanych.

4

Przedstawienie najczęściej stosowanych procedur kontroli oraz etapów występujących w procesie kontrolnym.

5

Przedstawienie informacji w jaki sposób przygotować się do kontroli zewnętrznej aby uniknąć najczęściej wykrywanych praz kontrolujących błędów.

Opis

Program szkolenia

 • Analiza aktów prawnych normalizujących procesy kontroli zewnętrznych w szkołach i przedszkolach.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 r. poz. 4.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070, 2400.)
 • Katalog instytucji uprawnionych do kontroli szkół i przedszkoli oraz zakres ich uprawnień kontrolnych.
 • Kuratorium Oświaty - zakres kontroli i uprawnienia;
 • Organ prowadzący - uprawnienia i zakres przedmiotowy realizowanych kontroli;
 • Kontrole PIS - zakres i uprawnienia kontrolne;
 • Kontrole Straży Pożarnej
 • Kontrole Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - zakres kontroli i uprawnienia;
 • ZUS - kontrole w szkołach i przedszkolach;
 • Kontrole NIK;
 • Kontrole instytucji udzielających wsparcia finansowego szkole - kontrole projektów realizowanych ze środków UE.
 • Rodzaje kontroli oraz tryby prowadzenia kontroli zewnętrznych. Uprawnienia oraz obowiązki podmiotu kontrolującego i kontrolowanego. Procedury i etapy kontroli.
 • kontrole w trybie kompleksowym i problemowym;
 • kontrole doraźne i planowe;
 • kontrole sprawdzające;
 • uprawnienia i obowiązki podmiotów kontrolujących;
 • uprawnienia i obowiązki podmiotów kontrolowanych.
 • Zakres przedmiotowy kontroli prowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, PIS, Straż Pożarną, PIP, Nadzór Budowlany, ZUS, NIK.
 • kontrole prowadzane przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący;
 • kontrole prowadzone przez inne do tego uprawnione instytucje;
 • etapy kontroli oraz podstawowe czynności kontrolującego.
 • Przygotowanie do kontroli - działania dyrektora w celu uniknięcia najczęściej wykrywanych błędów w trakcie kontroli.
 • procedury przygotowania szkoły do prowadzenia czynności kontrolnych;
 • 10 najczęściej wykrywanych błędów podczas kontroli zewnętrznych w szkołach i przedszkolach - jak ich uniknąć?
 • Dyskusja i pytania do eksperta.

Wykładowca

Jacek Jagiełło

absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas