Najnowsze zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r. Ustawa LEX CZARNEK 2.0

10-01-2023 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego, w tym nowelizacji Karty Nauczyciela i Ustawy Prawo Oświatowe i Kodeksu prac

2

umiejętność interpretacji najnowszych przepisów

3

wiedza, w jakim zakresie zmienią się warunki pracy nauczyciela i dyrektora

4

umiejętność organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem zmian

Opis

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie zmian w prawie oświatowym, które weszły lub wejdą w życie w roku szkolnym 2022/2023. Jest ono szczególnie istotne dla osób, które zarządzają szkołą i które sprawują nadzór pedagogiczny. Liczne zmiany w prawie spowodowały konieczność aktualizacji wiedzy, która podczas szkolenia zostanie przekazana w sposób syntetyczny, poparty praktycznymi rozwiązaniami. 


Dzięki szkoleniu dowiesz się: 
- jak zawierać i zmieniać umowy o pracę z uwzględnieniem awansu zawodowego, 
- jak bezbłędnie stosować procedurę oceny pracy nauczyciela, - jakie nowe dane wprowadzać do SIO, 
- jak efektywnie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną po zmianach, 
-jak organizować nauczanie dzieci i młodzieży z Ukrainy, 
-w jakich sytuacjach będzie trzeba zorganizować zdalną naukę, co zmieniło się w drukach szkolnych, 
-jakie zmiany trzeba wprowadzić do statutu szkoły, 
- jakie nowe obowiązki nakłada na dyrektora szkoły planowana nowelizacja Kodeksu pracy? 

Celem szkolenia jest zapoznanie i wyjaśnienie najnowszych zmian w prawie oświatowym, które weszły lub wejdą w życie w roku szkolnym 2022/2023 oraz które są planowane w związku z tzw. ustawą "Lex Czarnek 2.0". Warto zwrócić uwagę, że ustawa przewiduje kolejne zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy oraz zmiany w uprawnieniach organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Słuchacze poznają m.in. zmiany w Ustawie Karta Nauczyciela, Ustawie Prawo Oświatowe, Ustawie Kodeks Pracy. Szkolenie i materiały szkoleniowe są przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów. Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę o zmianach w różnych źródłach prawa i ich znaczeniu w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową.

Program szkolenia

 • Planowane zmiany w Kodeksie pracy:
 • praca zdalna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • kontrola trzeźwości - zmiana regulaminu pracy oraz obwieszczenie dyrektora szkoły,
 • przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia (zmiany w umowach o pracę, nowa informacja o warunkach zatrudnienia, nowe zasady organizacji szkoleń dla pracowników),
 • nowe uprawnienia pracowników (zmiany w urlopach rodzicielskich, urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, elastyczna organizacja czasu pracy, zmiany w urlopach ojcowskich).
 • Planowane zmiany w ustawie Prawo oświatowe oraz w Karcie Nauczyciela - tzw. ustawa "Lex Czarnek 2.0":
 • wzmocnienia roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym kuratora oświaty,
 • zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy (skrócenie stażu na mianowanego, zmiany w ścieżce awansu na dyplomowanego, przepisy doprecyzowujące w ocenie pracy),
 • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli nowe wytyczne dla edukacji domowej,
 • zasadach realizacji godzin dostępności nauczycieli,
 • zgoda kuratora oświaty na prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia i nowe kompetencje rady rodziców.
 • Zasady organizacji zdalnej nauki w szkołach:
 • kształcenie na odległość (organizacja zajęć lekcyjnych, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna),
 • nauczanie indywidualne w formie zdalnej.
 • Zasady zatrudniania nauczycieli po zmianach Karty Nauczyciela:
 • zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji, bez przygotowania zawodowego,
 • zatrudnienie bez możliwości odbycia przygotowania do zawodu,
 • czas określony a limit umów o pracę,
 • czas nieokreślony i umowa na podstawie mianowania.
 • Nowe zasady rozwoju zawodowego nauczycieli:
 • okres przygotowania do zawodu, świadczenie na start, lekcje otwarte i ocena pracy,
 • warunki uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • staż pracy na stopień nauczyciela dyplomowanego, ocena pracy i postępowanie kwalifikacyjne.
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora.
 • Zmiany w przepisach o kwalifikacjach nauczycieli.
 • Statut szkoły - uwzględnienie zmian wynikających w prawa oświatowego.
 • Zasady organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
 • Zmiany w zasadach wydawania świadectw, duplikatów i druków szkolnych.
 • Dodatkowe informacje w systemie informacji oświatowej, nowelizacja ustawy.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas