Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok dla placówek oświatowych. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok placówki oświatowej - dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy zgodnie z orzeczeniami Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów

30-01-2023 ONLINE 09:30 - 13:15

Korzyści

1

Usystematyzowanie posiadanej wiedzy z zakresu rachunkowości.

2

Zdobycie wiedzy z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

3

Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy zgodnie z orzeczeniami Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok dla placówki oświatowej, w tym m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji, dokonanie korekty odpisu na ZFŚS, obowiązkowe przeksięgowania roczne oraz szczegółowa analiza zestawienia obrotów i sald. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych omówione zostaną sprawozdania finansowe w skład, których wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa. Celem głównym szkolenia jest przygotowanie pracowników działów księgowości odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok dla obsługiwanych placówek oświatowych do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli usprawnić przeprowadzenie prac na koniec roku budżetowego przy jednoczesnym uniknięciu najczęściej popełnianych błędów.

Program szkolenia

 • Procedury i obowiązkowe instrukcje wewnętrzne jednostki.
 • Organizacja prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych - ustalenie terminów.
 • Inwentaryzacja.
 • Terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki,
 • Rozliczenie inwentaryzacji – nadwyżki i niedobory.
 • Analiza zestawienia obrotów i sald księgowych.
 • Obowiązkowe przeksięgowania roczne
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Bilans jednostki
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • Informacja dodatkowa
 • Zdarzenia po dacie sporządzenia bilansu
 • Podsumowanie

Wykładowca

Daria Majewicz

Ekspert i wykładowca Instytutu Kształcenie EKO-TUR. Specjalista w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Doświadczony praktyk z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych oraz rozliczania podatku VAT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze finansowo-księgowej placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
3) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
4) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
5) Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
6) Ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
7) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i kosztów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
9) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Szkolenia otwarte

Cena:435,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas