Zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych w 2023 r. w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

09-05-2023 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,po zmianie Kodeksu pracy.

2

Dostrzeganie potrzeb wdrażania różnych nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych służących rozwojowi w zarządzaniu kadrami.

3

Poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, wynikających ze zmian w prawie pracy, w szczególności dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, ewidencja czasu pracy).

Opis

W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe zasady prowadzenia akt osobowych. Są one spowodowane nowelizacją Kodeksu pracy. Wzbogacony zostaje katalog dokumentów w część A i B, zostanie dodana nowa część E, w której dokumenty będą podzielone na podteczki. Niektóre dokumenty będą usuwane po upływie roku, co wpłynie na sposób numerowania poszczególnych podteczek. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione obowiązki dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych, w tym układ akt, poszczególne części A, B, C, D, E zakres gromadzonej dokumentacji. Wskazane zostaną zasadny poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem, wydawania na żądanie pracownika kopii dokumentów a także wydawania ich odpisów i zaświadczeń na ich podstawie. Szczegółowo zostaną omówione projektowane zmiany, w tym dokumenty załączone do akt osobowych dotyczące kontroli trzeźwości i pracy zdalnej. 


Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy o najnowszych zmianach w ZASADACH PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ. Szkolenie obejmuje głównie praktyczne rozwiązania (przykłady, wzory, dobre praktyki), co oznacza, że uczestnicy zapoznają się nie tylko z nowelizacjami, ale też z praktycznym stosowaniem tych przepisów, popartym pracą na wnioskach, drukach, przykładach. Szkolenie jest przygotowane i prowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy/nowelizacje/interpretacje – co pozwoli na bezpieczne i zgodne z prawem stosowanie w/w przepisów w praktyce funkcjonowanie kard w oświacie. UCZESTNIK szkolenia nabędzie/ugruntuje wiedzę, pozwalającą na zgodne z prawem prowadzenie AKT OSOBOWYCH, co pozwoli mu na uniknięcie konsekwencji prawnych po kontroli PIP. Walorem szkolenia jest dokonanie szczegółowej analizy zmian dokumentów w części A, B oraz E na przykładzie akt osobowych pracowników oświaty.

Program szkolenia

 • Obowiązki pracodawcy dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych:
 • prowadzenie akt osobowych a kontynuacja zatrudnienia pracownika,
 • nowa informacja o warunkach zatrudnienia - wymóg Dyrektywy Europejskiej,
 • zmiany w umowach na okres próbny i czas określony,
 • kwestionariusze osobowe i oświadczenia pracownika,
 • akta osobowe pracownika po przejściu na emeryturę,
 • badania lekarskie, planowane zmiany w orzeczeniach dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Ewidencja czasu pracy - nowe wnioski oraz nowe zasady ewidencjonowania urlopu opiekuńczego, zwolnienia od z powodu siły wyższej, elastyczna organizacja czasu pracy. Inne podstawy prawne dla pracowników samorządowych i nauczycieli.
 • Układ akt osobowych: część A, B, C, D, E – omówienie poszczególnych kategorii dokumentów:
 • część A - oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, obejmujące dane osobowe, o których mowa w Kodeksie pracy, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia, nowe dokumenty po zmianach w Kodeksie pracy
 • część B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, wykaz nowych dokumentów o charaktrze informacyjnym dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.
 • część C - oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy,
 • część D - dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu,
 • część E - wykaz nowych dokumentów, sposób ich numerowania i usuwania.
 • Układ akt, zasady numerowania, oryginały i kopie dokumentów.
 • Układ akt osobowych: część A, B, C, D, E – omówienie poszczególnych kategorii dokumentów.
 • obowiązek przeglądu danych osobowych,
 • wnioski, oświadczenia pracowników a ochrona danych osobowych.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:365,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas