Jak szybko i skutecznie podsumować i zweryfikować dotychczasowe działania dydaktyczne, wychowawcze oraz organizacyjne. Klasyfikacja śródroczna i podsumowanie I okresu 2023 - 2024 jako jeden z warunków nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu szkołą.

09-01-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uczestnik potrafi w sposób celowy zebrać i opracować materiały dotyczące klasyfikacji śródrocznej a także dokonać zwięzłej analizy własnej pracy w różnych obszarach działalności szkoły.

2

Słuchacz w sposób poprawny pod względem merytorycznym i prawnym tworzy uchwały rady pedagogicznej, protokoły zebrań, opracowuje analizy, wypełnia dokumenty.

3

Dyrektor i nauczyciel dokonuje oceny efektów własnej działalności, formułuje wnioski w celu podniesienia jakości pracy własnej i szkoły, potrafi je opracować w sposób zwięzły, spójny i przejrzysty.

4

Dyrektor nabędzie umiejętność organizacji zebrania rady, właściwie gospodarując czasem, dokonując selekcji materiału, zapewniając w sposób przemyślany sprawny przebieg zebrania.

5

Uczestnik pozna ciekawe i nowatorskie rozwiązania podsumowujące osiągnięcia uczniów, w tym uczniów z Ukrainy, realizację podstawy programowej i kompetencji kluczowych.

Opis

Jak szybko i skutecznie podsumować i zweryfikować dotychczasowe działania dydaktyczne, wychowawcze oraz organizacyjne. Jak sformułować wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, uwzględniając kierunki polityki oświatowej oraz zmiany w prawie. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I PODSUMOWANIE I OKRESU JAKO JEDEN Z WARUNKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ Koniec I okresu to czas na analizę pracy w jednostkach systemu oświaty i klasyfikację w szkołach. To odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także sformułować wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, uwzględniając kierunki polityki oświatowej, zmiany w prawie a tym samym mocne i słabe strony szkoły. Przedstawienie przez dyrektora wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz podjęcie przez radę pedagogiczną dwóch uchwał: w sprawie klasyfikacji śródrocznej a także w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, to kluczowe zadania niezbędne do przygotowania i merytorycznego przeprowadzenia zebrania rady pedagogicznej. Materiał opracowany podczas zebrania to jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany, programy, obowiązujące dokumenty. Ważnym zadaniem dyrektora szkoły jest przygotowanie niezbędnych informacji w oparciu o plan nadzoru pedagogicznego. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące klasy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów dotyczące podsumowania okresu:
 • wzory uchwał w sprawie klasyfikacji śródrocznej,
 • wzór uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego, arkusze klasyfikacji,
 • arkusze analizy pracy świetlicy, biblioteki,
 • przykładowe wnioski z nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem specyfiki szkoły,
 • informacja o działalności szkoły,
 • wzory komunikatów dotyczących zwołania rady,
 • przykładowy porządek zebrania dotyczącego klasyfikacji śródrocznej oraz zebrania podsumowującego pracę szkoły.

Program szkolenia

 • Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej:
 • dopuszczalne sposoby zwołania zebrania,
 • oczekiwania wobec nauczycieli (czego należy a czego można żądać w opracowaniu różnych materiałów, uwzględniając potrzebę odbiurokratyzowania).
 • Klasyfikacja śródroczna - prawne aspekty oceniania i efekty kształcenia (uchwała i dane analityczne):
 • klasyfikacja uczniów w oddziałach ogólnych, w tym uczniów z Ukrainy,
 • klasyfikacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • klasyfikacja w szkołach dla dorosłych,
 • klasyfikacja lub jej brak w oddziałach przygotowawczych.
 • Podsumowanie półrocza (okresu, semestru) z uwzględnieniem przedszkoli, szkół i placówek:
 • efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli, w tym wyniki pracy zespołowej, kształcenia zawodowego, kształcenia specjalnego,
 • ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem:
 • założeń planu nadzoru pedagogicznego,
 • kierunków polityki oświatowej,
 • awansu zawodowego, oceny pracy, obserwacji zajęć.
 • Informacja o pracy szkoły - jak dokonać podziału na wniosku z nadzoru i informację o działalności:
 • różne obszary działalności szkoły (organizacyjny, finansowy, kadrowy),
 • wymagania wobec szkół w zakresie zarządzania szkołą i placówką oświatową.
 • Przygotowanie uchwały w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego:
 • technika prawodawcza w budowie uchwały,
 • różne sposoby prezentacji wyników i wniosków i ich ujęcie w treści uchwały.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas