Ruch kadrowy w oświacie- zadania dyrektora, kadrowej, organu prowadzącego i związków zawodowych w zakresie kształtowania polityki kadrowej z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszego orzecznictwa SN oraz stanowiska PIP, MEiN w tej sprawie. Kształtowanie polityki kadrowej w oświacie

16-02-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Zapoznanie z zasadami tworzenia arkusza organizacji szkoły i przedszkola.

2

Poznanie i stosowanie w praktyce przepisów z zakresu prawa pracy dotyczących zasad rozwiązywania stosunku pracy na podstawie Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela.

3

Zapoznanie z zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej (osobowej i płacowej) w szkołach i placówkach oświatowych.

Opis

Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań tak istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie. Uczestnik, w oparciu o akty prawne i orzecznictwo sądu, dowie się m.in.: 

Jak należy rozumieć przyczyny organizacyjne w szkole? Dlaczego wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie należy stosować wypowiedzenia zmieniającego? Kiedy nauczyciela można przenieść służbowo? Jak rozwiązać prawidłowo umowę z nauczycielem i jakie mogę być roszczenia nauczyciela z tym związane? Jak powinien postąpić pracodawca, kiedy pracownik przed okresem wypowiedzenia (lub w okresie wypowiedzenia) przebywa na zwolnieniu lekarskim czy urlopie? Kiedy w okresie wypowiedzenia zwolnić nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Jak określić i w jakim dokumencie zapisać kryteria doboru zwalniania pracowników? Kiedy rozwiązując umowę o pracę należy stosować przepisy Kodeksu pracy, a kiedy Karty Nauczyciela? Jak współpracować ze związkami zawodowymi w sprawach pracowniczych? Jakie odprawy przysługują nauczycielom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę? Jakie możliwości w zakresie przeniesienia nauczycieli do innej szkoły ma organ prowadzący? 
Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia wynikające z kodeksu pracy oraz Karty Nauczyciela i ich wpływ w przyszłości na nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę , w szczególności umów zawieranych na czas określony, w tym w celu zastępstwa lub z przyczyn organizacyjnych.
Do końca maja dyrektor szkoły jako pracodawca powinien wypowiedzieć umowę nauczycielom, którym nie może zagwarantować w nowym roku szkolnym dotychczasowych warunków zatrudnienia.  Ruch kadrowy w szkole jest  zdeterminowany przepisami dotyczącymi rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami. Przepisy Karty Nauczyciela przewidują rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim dniu roku szkolnego, po upływie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Najczęściej do rozwiązania stosunku pracy dochodzi przez oświadczenie woli jednej ze stron (pracodawcę lub pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Tematyka ta zostanie omówiona na przykładach różnych form zatrudnienia nauczycieli.

Program szkolenia

 • 1. Zadania dyrektora szkoły i organu prowadzącego w zakresie kształtowania lokalnej polityki kadrowej w oświacie.
 • 2. Arkusz organizacyjny szkoły (dane osobowe pracowników, dane statystyczne, wymagania kwalifikacyjne) i jego wpływ na kształtowanie polityki kadrowej.
 • 3. Kadencyjność kadry kierowniczej w szkole a gwarancja lub możliwość dalszego zatrudnienia.
 • 4. Planowanie zatrudnienia – w jakim przypadku można zawrzeć umowę o pracę na czas określony po nowelizacji Karty Nauczyciela) – zatrudnianie nauczycieli emerytów, przyczyny organizacyjne, zastępstwo za nieobecnego pracownika.
 • 5. Rozwiązanie umowy o pracę – jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
 • a) środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy;
 • b) b)wpływ organizacji zajęć edukacyjnych i liczebności uczniów/wychowanków na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (w placówkach feryjnych i nieferyjnych);
 • c) wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy:
 • - za porozumieniem stron (przejście na emeryturę, zmiana miejsca zatrudnienia);
 • - przez jednostronne oświadczenie pracodawcy lub pracownika (likwidacja stanowiska, obniżenie wymiaru zatrudnienia, stan nieczynny);
 • d) wycofanie oświadczenia woli przez jedną ze stron;
 • e) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków a rozwiązanie stosunku pracy.
 • 6. Kryteria typujące pracowników do rozwiązania umowy o pracę.
 • 7. Zwolnienie w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 • 8. Przeniesienie służbowe nauczyciela.
 • 9. Rozwiązanie umowy o pracę a procedura awansu zawodowego nauczycieli.
 • 10. Zasady stosowania skróconych okresów wypowiedzenia i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy.
 • 11. Ochrona ogólna i ochrona szczególna. Nieobecność pracownika (pedagogicznego i niepedagogicznego) a wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę.
 • 12. Konsultacje ze związkami zawodowymi.
 • 13. Odprawy i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
 • 14. Pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy – postępowanie pojednawcze i sądowe.
 • 15. Wygaśnięcie stosunku pracy – przypadki wynikające z Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.
 • 16. Wydanie pracownikowi świadectwa pracy.
 • 17. Najnowsze orzecznictwo SN, stanowiska PIP, MEiN w sprawach związanych z zasadami zatrudniania nauczycieli.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas