Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy. Kompleksowy, dwudniowy kurs dla wicedyrektorów placówek oświatowych

25-09-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

26-09-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Znajomość przepisów prawa regulujące powierzanie stanowisk kierowniczych w systemie oświaty w oparciu o ustawę Prawo oświatowe i akty wykonawcze do ustaw

2

Sprawna organizacja swojej pracy na stanowisku kierowniczym, udziela rzetelnych informacji podległym służbowo pracownikom

3

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w oparciu o aktualny stan prawny i nowoczesne metody zarządzania

4

Znajomość podstawowych zasad prowadzenia polityki finansowej w placówce oraz podstawowe zasady prawa pracy

Opis

Szkolenie ma formę webinaru podzielonego na dwie części (dwa dni po 5 godzin dydaktycznych). Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące statusu wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych, w tym zasady powierzania stanowiska, kadencyjność, rezygnacja i odwołanie. Uczestnicy otrzymują przykład zakresu czynności na stanowiskach kierowniczych. Omawiane są najczęściej wykonywane obowiązki, w tym zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem trzech wariantów organizacji pracy szkoły (stacjonarnego, hybrydowego, zdalnego). W trakcie szkolenia podawane są przykłady praktycznych rozwiązań organizacyjnych, uwzględniających różne typy szkół i placówek oświatowych. Omawiane akty prane są na bieżąco interpretowane z uwzględnieniem stanowisk ministra edukacji i orzecznictwa sądu. 

Program szkolenia

  • Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy
  • Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb organizacyjnych szkoły i reformy systemu oświaty
  • Organizacja pracy wicedyrektora, z uwzględnieniem pracy stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej
  • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
  • Przebieg awansu zawodowego. Udział wicedyrektora w działaniach dotyczących dokonywania nauczycielom oceny pracy
  • Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole lub placówce, wytyczne GIS, ministra zdrowia i ministra edukacji
  • Bieżąca kontrola dokumentacji przebiegu nauczania. Kontrola oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  • Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w art. 42 Karty Nauczyciela. Analiza potrzeb uczniów
  • Czas pracy wicedyrektora i nauczycieli - ewidencja czasu pracy z uwzględnieniem rozliczania godzin ponadwymiarowych. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Szkolenia otwarte

Cena:725,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas