Archiwizacja w szkole/placówce oświatowej. Organizacja obsługi kancelaryjnej oraz archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych

10-06-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

Opis

Wszystkie publiczne szkoły  w Polsce podlega stałej kontroli archiwów państwowych. W wyniku nowelizacji ustawy archiwalnej ustalona zostaje po raz pierwszy procedura kontrolna, ale przede wszystkim zmienia się zakres przedmiotowy i podmiotowy tej kontroli. To największa nowelizacja przepisów archiwalnych od kilkunastu lat. Archiwa państwowe kontrolą będą mogły objąć także podmioty prywatne.

Celem zmian jest m.in. ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej (w tym elektronicznego załatwiania spraw) oraz uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją i systemu zarządzania dokumentacją na nośnikach tradycyjnych (szczególnie papierowych). Ponadto ustawa umożliwia wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym ich przeprowadzanie niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego. Gromadzenie i zarządzanie dokumentacją przez szkoły i placówki oświatowe, a następnie jej przekazywanie do archiwów w coraz większym stopniu dotyczy dokumentów elektronicznych.

Podczas szkolenia zostanie omówiona znowelizowana ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i jej zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych.  Zostaną wskazane obowiązujące zasady organizacji obsługi kancelaryjnej i archiwalnej, w tym klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji oraz tryb wprowadzania zmian w obowiązujących instrukcjach i jednolitym rzeczowym wykazie akt. Szczególną uwagę zwraca się na nowe zasady i zakres kontroli archiwów.

Uwzględniając powyższe regulacje, pilnym zadaniem stało się zharmonizowanie przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją w postaci papierowej z przepisami dotyczącymi dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja papierowa i elektroniczna będzie bowiem występować równolegle w ramach prowadzonych spraw. Zmiana przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją w postaci tradycyjnej (tj. nieelektronicznej) usprawni przechodzenie podmiotów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w postaci cyfrowej, w tym elektronicznego załatwiania spraw, a równocześnie zapewni sprawne postępowanie z dokumentacją wpływającą nadal w postaci papierowej.

Program szkolenia

 • Przepisy prawa związane z archiwizacją.
 • Wpływ zmian na organizację archiwów zakładowych i składnic akt w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Rodzaje współczesnej dokumentacji:
 • kryterium postaci fizycznej (pojęcia: dokumentacja, dokument, dokument elektroniczny: pierwotny i odwzorowanie cyfrowe, dokument papierowy);
 • sposób rejestrowania i przechowywania (dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw);
 • kryterium wartości historycznej.
 • Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej podmiotów publicznych po nowelizacji ustawy archiwalnej:
 • ogólne zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną - zmiany w okresach przechowywania dokumentacji w podmiocie,
 • nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, jej przekazywania do archiwum państwowego i brakowania – założenia wynikające z delegacji ustawowej i ich przełożenie na akt wykonawczy,
 • ustawowa możliwość wykorzystywania systemów teleinformatycznych do elektronicznego zarządzania dokumentacją i obsługiwania działalności archiwalnej a praktyka postępowania z dokumentacją.
 • Opracowanie i wdrożenie w szkole normatywów kancelaryjno-archiwalnych – ustawowa rola instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej, tryb uzupełniania jednolitych rzeczowych wykazów akt
 • Przechowywanie dokumentacji w szkole oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej:
 • lokal archiwum i składnicy akt,
 • przekwalifikowanie dokumentacji zastałej w szkole i placówce oświatowej.
 • Archiwa zakładowe i składnice akt w nowych realiach – obowiązki podmiotów w których prowadzone są archiwa zakładowe i składnice akt, zakres nadzoru realizowanego przez archiwa państwowe.
 • Kontrola archiwalna - nowe zasady i zakres.
 • Ostatnie zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Niepaństwowy zasób archiwalny i archiwa społeczne po nowelizacji ustawy archiwalnej.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas