Podsumowanie pracy administracyjnej w sekretariacie szkoły w roku szkolnym 2023/2024 Szkolenie dwudniowe adresowane do sekretarzy, sekretarek i osób odpowiedzialnych za organizacje pracy sekretariatu w przedszkolach, szkołach i placówkach.

24-06-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

25-06-2024 ONLINE 11:00 - 14:45

Korzyści

Opis

Podsumowanie pracy administracyjnej w sekretariacie szkoły w roku szkolnym 2023/2024 Szkolenie dwudniowe adresowane do sekretarzy, sekretarek i osób odpowiedzialnych za organizacje pracy sekretariatu w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Opis szkolenia

Program szkolenia opracowano z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym, w tym zmian dotyczących wydawanych przez szkoły  zaświadczeń, duplikatów świadectw, legitymacji i mLegitymacji. Omawiane zagadnienia nawiązują to zbiór praktycznych porad, przykładów, interpretacji, stanowisk i opinii typowych dla rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które wykonywane są w sekretariacie w związku z zakończeniem roku szkolnego. Szkolenie uwzględnia sposób archiwizacji dokumentacji przebiegu nauczania, ewentualne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt i instrukcji kancelaryjnej. Podane podczas wykładu praktyczne rozwiązania stwarzają możliwość zadawania pytań w różnych obszarach, w tym dotyczących kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, rejestrowania spraw i pism, prowadzenia ewidencji i rejestrów, przygotowywania odpowiedzi na pisma i wnioski, tworzenia projektów dokumentów, zakładania księgi arkuszy ocen, przetwarzania danych osobowych, tworzenia niezbędnych zestawień, analiz i sprawozdań.

Materiały szkoleniowe zawierają nie tylko zbiór wytycznych, jak podsumować pracę sekretariatu, jak zakończyć prowadzone sprawy w pojęciu roku szkolnego, ale także zawierają przykłady różnych wzorów dokumentów z komentarzem.

Program szkolenia

 • Archiwizacja dokumentacji przebiegu nauczania – jak ja przeprowadzić, nadając dokumentom charakter materiałów archiwalnych.
 • Arkusze ocen – oryginały i kopie. Księgi arkuszy ocen.
 • Dokumenty urzędowe, dokumenty publiczne, dokumenty zabezpieczone przed fałszerstwem. Warunki przechowywania i ewidencja.
 • Wydawanie duplikatów świadectw na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania oraz opłaty z tym związane. Ewidencje duplikatów i korespondencja z wnioskodawcą.
 • Legitymacje szkolne po zmianie stanu prawnego.
 • Informacja publiczna w sekretariacie szkoły – jak jej udzielać w okresie wakacji.
 • Korespondencja elektroniczna i korespondencja przesyłana przez operatora pocztowego. Rejestry przesyłek przychodzących i wychodzących.
 • Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji uczniów.
 • Księga ewidencji i księga uczniów a zmiany w stanie faktycznym obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Procedura kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • Prawna opieka rodziców. Zmiana danych osobowych, w tym opiekunów, adresu zamieszkania.
 • Decyzje administracyjne, zarządzenia i obwieszczenia – jak je przygotować i z jakich źródeł prawa korzystać.
 • Pieczęcie i pieczątki. Tablice urzędowe. Zasady ich zamawiania i ewidencja oraz utrata i zniszczenie.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:725,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas