Dyrektor gotowy „na wszystko” kompleksowy 3 dniowy kurs nie tylko dla nowych dyrektorów. Vademecum z zakresu: organizacji i zarządzania procesem dydaktyczno-wychowawczym, bezpieczeństwa, organizacji procesów podnoszenia i rozwijania kompetencji kadry, gospodarowania majątkiem placówki oraz kontroli w placówce oświatowej – jak właściwie się do nich przygotować i bezboleśnie je przejść

03-06-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

04-06-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

05-06-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

Opis

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół, w szczególności do tych mających jeszcze niewielkie doświadczenie w kierowaniu szkołą ale jest również dobrym narzędziem pozwalających na uporządkowanie zarządzania szkołą dyrektorom z większym stażem na tym stanowisku. Obszerność zagadnień jakimi musi zajmować się dyrektor szkoły spowodowała, że nasz kurs przewidziany jest na trzy sesje realizowane w kolejne trzy dni. Każda sesja będzie poświęcona odrębnemu obszarowi zadań dyrektora szkoły. Podczas 5 godzinnej sesji omówimy szczegółowo wszystkie zagadnienia związane z danym obszarem zadań dyrektora. Wyposażymy również dyrektorów w niezbędne wzory dokumentów oraz przykładowe rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na sprawne zarządzanie i kierowanie szkołą. Poniżej przedstawiamy proponowany program szkolenia.

Program szkolenia

 • Obszar I – pierwszy dzień szkolenia: Organizacja i zarządzanie procesem dydaktyczno-wychowawczym
 • Planowanie organizacji pracy szkoły – tworzenie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny.
 • Planowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • Organizacja PPP w szkole z uwzględnieniem zmian wynikających z wdrażania „edukacji włączającej” w szkołach
 • Organizacji pracy zespołów nauczycielskich
 • Organizacja i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych
 • Współpraca z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi w celu wzmocnienia efektywności procesu dydaktycznego
 • Tworzenie programów nauczania
 • Program wychowawczo-profilaktyczny – zasady tworzenia i znaczenie dla efektywności procesów wychowawczych szkoły
 • Obszar II – drugi dzień szkolenia: Dyrektor jako gospodarz szkoły
 • Budowanie struktury bezpieczeństwa szkoły – bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe uczniów, nauczycieli i podmiotów współpracujących ze szkołą ( opracowane przykładowe procedury bezpieczeństwa w szkole – fizycznego i cyfrowego)
 • Budżet – dysponowanie środkami publicznymi oraz zarządzanie majątkiem szkoły – planowanie budżetu, wydatkowanie środków, korekty budżetu.
 • Zadania dyrektora w zakresie zarządzania kapitałem osobowym szkoły:
 • Zadania dyrektora jako pracodawcy – realizacja polityki kadrowej – proces rekrutacji i naboru oraz zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
 • Awans zawodowy nauczycieli – organizacja i nadzór procesów awansu zawodowego nauczycieli – zmiany w awansie zawodowym planowane w zmianach KN ( dokumentacja awansu zawodowego – nauczyciela oraz dokumentacja postępowania z awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego przeprowadzanego w szkole)
 • Organizacja procesów podnoszenia i rozwijania kompetencji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej – doskonalenie zawodowe – planowanie i finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ( plany doskonalenia zawodowego nauczycieli – terminarz tworzenia i realizacji)
 • Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji – tworzenie twórczej atmosfery pracy ( dokumentacja i działania antymobbingowe realizowane w szkole)
 • Realizacja zadań administracyjnych dyrektora
 • Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej
 • Prowadzenie dokumentacji szkoły ( rodzaje dokumentacji i zasady jej prowadzenia)
 • Zasady archiwizowania dokumentacji szkolnej
 • Tworzenie decyzji administracyjnych, uchwał i protokołów
 • Obszar III – trzeci dzień szkolenia: Dyrektor gotowy „na wszystko” – kontrole zewnętrzne w szkole – jak właściwie się do nich przygotować i bezboleśnie je przejść?
 • Katalog instytucji uprawnionych do kontroli szkół i przedszkoli oraz zakres ich uprawnień kontrolnych.
 • Rodzaje kontroli oraz tryby prowadzenia kontroli zewnętrznych. Uprawnienia oraz obowiązki podmiotu kontrolującego i kontrolowanego. Procedury i etapy kontroli.
 • kontrole w trybie kompleksowym i problemowym;
 • kontrole w trybie zwykłym i uproszczonym;
 • kontrole doraźne i planowe;
 • kontrole sprawdzające;
 • uprawnienia i obowiązki podmiotów kontrolujących;
 • uprawnienia i obowiązki podmiotów kontrolowanych
 • Zakres przedmiotowy kontroli prowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, PIS, Straż Pożarną, PIP, Nadzór Budowlany, ZUS, NIK.
 • kontrole prowadzane przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący;
 • kontrole prowadzone przez inne do tego uprawnione instytucje;
 • etapy kontroli oraz podstawowe czynności kontrolującego.
 • Przygotowanie do kontroli - działania dyrektora w celu uniknięcia najczęściej wykrywanych błędów w trakcie kontroli.
 • procedury przygotowania szkoły do prowadzenia czynności kontrolnych;
 • 10 najczęściej wykrywanych błędów podczas kontroli zewnętrznych w szkołach i przedszkolach - jak ich uniknąć?

Wykładowca

Jacek Jagiełło

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzyprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:825,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas