Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych. Polityka kadrowa w oświacie -trzydniowy, kompleksowy kurs kadrowy obejmujący : kształtowanie treści stosunku pracy, czas pracy i profilaktyka zdrowotna, urlopy pracownicze i uprawnienia rodzicielskie, dokumentacje pracowniczą, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

28-08-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

29-08-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

30-08-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

Opis

Każdy dzień szkolenia trwa 5 godzin dydaktycznych i łącznie obejmuje trzy bloki tematyczne:

Pierwszy dzień: Polityka kadrowa w oświacie – kształtowanie treści stosunku pracy – część I
Kształtowanie treści umowy o pracę, zmiana warunków pracy, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy (podział na placówki publiczne i niepubliczne, feryjne i nieferyjne), ochrona przed rozwiązanie stosunku pracy; obowiązki pracownika i pracodawcy; odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna pracowników.

Drugi dzień: Polityka kadrowa w oświacie – czas pracy i urlopy pracownicze – część II
Czas pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (wpływ organizacji roku szkolnego na pojęcie czasu pracy), ewidencja czasu pracy, urlopy pracownicze; bezpieczeństwo
i higiena pracy; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie;  prowadzenie akt osobowych.

Trzeci dzień: Polityka kadrowa w oświacie – wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – część III
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, regulamin pracy i regulamin wynagradzania, świadczenia socjalne pracowników, odprawy pieniężne.

Program szkolenia

 • Część I (dzień pierwszy szkolenia)
 • Polityka kadrowa w oświacie – kształtowanie treści stosunku pracy
 • Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Katalog danych osobowych. Zasady prawa pracy, w tym zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy; zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnianiu.
 • Strony stosunku pracy: pracownik i pracodawca. Rodzaje umów o pracę; umowy zawierane z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.
 • Służba przygotowawcza i ocena okresowa pracowników samorządowych.
 • Zmiana treści stosunku pracy: wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, powierzenie pracownikowi innej pracy. Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.
 • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi. Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wygaśnięcie stosunku pracy.
 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Ocena pracy – zasady i tryb dokonania oraz procedura odwoławcza.
 • Część II (dzień drugi szkolenia)
 • Polityka kadrowa w oświacie. Czas pracy i profilaktyka zdrowotna. Urlopy pracownicze i uprawnienia rodzicielskie
 • Pojęcie czasu pracy i jego znaczenie w kształtowaniu treści stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Normy i rozkłady czasu pracy. Systemy i okresy rozliczeniowe. Normy odpoczynku dobowego i tygodniowego.
 • Praca w godzinach nadliczbowych. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli i zastępstwa doraźnie. Praca w porze nocnej, niedziele i święta. Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – nowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej urlopów.
 • Urlopy bezpłatne.
 • Urlopy szkoleniowe i uprawnienia przysługujące pracownikowi w związku z doskonaleniem zawodowym.
 • Urlop zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych z Karty Nauczyciela.
 • Uprawnienia rodzicielskie (urlop macierzyński, rodzicielski, urlop ojcowski i urlop wychowawczy)
 • Urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy.
 • Badania lekarskie i profilaktyka zdrowotna w zakładzie pracy.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy. Szkolenia bhp.
 • Część III (dzień trzeci szkolenia)
 • Polityka kadrowa w oświacie – Dokumentacja pracownicza. Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 • Odpowiedzialność prawna: odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników oraz odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.
 • Świadectwo pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika: podział i układ akt, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej; odpisy i kopie.
 • Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę; składniki wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych, za pracę w dni wolne od pracy.
 • Odprawy przewidziane w Kodeksie pracy i innych ustawach, w tym w Karcie Nauczyciela.
 • Uprawnienia socjalne nauczycieli: świadczenie na start, dodatek wiejski; świadczenia socjalne pracowników. Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.
 • Uprawnienia emerytalne.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:825,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas