Klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego 2023 - 2024. Efekty pracy i wnioski a nowy nadzór pedagogiczny. Jak sprawnie podsumować rok szkolny i wypracować rekomendację na rok 2024 - 2025.

11-06-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uczestnik potrafi w sposób celowy zebrać i opracować materiały dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej a także dokonać zwięzłej analizy własnej pracy w różnych obszarach działalności szkoły.

2

Słuchacz w sposób poprawny pod względem merytorycznym i prawnym tworzy uchwały rady pedagogicznej, protokoły zebrań, opracowuje analizy, wypełnia dokumenty.

3

Dyrektor i nauczyciel dokonuje oceny efektów własnej działalności, formułuje wnioski w celu podniesienia jakości pracy własnej i szkoły, potrafi je opracować w sposób zwięzły, spójny i przejrzysty.

4

Dyrektor nabędzie umiejętność organizacji zebrania rady, właściwie gospodarując czasem, dokonując selekcji materiału, zapewniając w sposób przemyślany sprawny przebieg zebrania.

5

Uczestnik pozna ciekawe i nowatorskie rozwiązania podsumowujące osiągnięcia uczniów, realizację podstawy programowej i kompetencji kluczowych.

Opis

Zakończenie roku szkolnego to ważny etap w pracy szkoły i czas na analizę rocznej pracy. To odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także sformułować wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. Przedstawienie przez dyrektora wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz podjęcie przez radę pedagogiczną dwóch uchwał: w sprawie klasyfikacji i promocji oraz ukończenia szkoły a także w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, to kluczowe zadania niezbędne do przygotowania i merytorycznego przeprowadzenia zebrania rady pedagogicznej. Materiał opracowany podczas zebrania to jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany, programy, obowiązujące dokumenty. Ważnym zadaniem dyrektora szkoły jest przygotowanie niezbędnych informacji w oparciu o nowy nadzór pedagogiczny.


Dodatkowe korzyści ze szkolenia-  uczestnicy otrzymają  w materiałach wzory i przykłady:
 •     wzory komunikatów, zarządzeń w sprawie zwołania zebrania rady,
 •     wzory uchwał klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły oraz sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
 •     przykładowe arkusze klasyfikacji i promocji,
 •     przykłady oceny efektów i wniosków do pracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 • przykład arkusza informacji o: działalności świetlicy, biblioteki, internatu, warsztatów szkolnych, zespołów nauczycielskich,
 •     przykład wniosków z nadzoru pedagogicznego dla szkół i przedszkoli,
 •     wzór informacji o działalności szkoły przygotowany przez dyrektora.

Program szkolenia

 • Wymagania prawne w odniesieniu do podsumowania pracy szkoły/placówki.
 • Klasyfikacja roczna i końcowa:
 • praca zespołowa nauczycieli - przygotowanie klasyfikacji w poszczególnych oddziałach,
 • przypadki szczególne w kwalifikacji rocznej: przedłużenie etapu kształcenia, indywidualny program i tok nauki, nauczanie domowe, klasyfikacja i promocja cudzoziemców i uchodźców,
 • ocena efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
 • opracowanie wyników nauczania i wychowania: zestawienia, analizy, wnioski,
 • uchwała w sprawie klasyfikacji i promocji.
 • Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania do podsumowania pracy szkoły: dzienniki zajęć, indywidualne teczki badań i czynności uzupełniających, arkusze ocen i zaświadczenia o przebiegu nauczania w przypadku zmiany szkoły przez ucznia.
 • Szczegółowy scenariusz zebrania rady pedagogicznej podsumowującego pracę w roku szkolnym 2022/23.
 • Podsumowanie pracy szkoły we wszystkich obszarach działalności, w tym działalność dydaktyczna, wychowawczo-profilaktyczna i opiekuńcza, z uwzględnieniem informacji resortu edukacji o odbiurokratyzowaniu szkół:
 • praca zespołowa nauczycieli, przekazanie niezbędnych materiałów dyrektorowi szkoły (analizy, wnioski, oceny, dane statystyczne),
 • analiza zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, wicedyrektora, kierownika świetlicy, kierownika praktycznej nauki zawodu.
 • Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 • Informacja o działalności szkoły.
 • Uchwalenie sposobu wykorzystania wyników wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły:
 • konstrukcja uchwały,
 • wykonanie uchwały.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Dodatkowe informacje

link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas