Online: Sekretariat szkoły / placówki oświatowej - relacje interpersonalne, dokumentacja szkoły, różne środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją. Kompleksowa organizacja pracy.

30-09-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

01-10-2024 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

Opis

Szkolenie prezentuje nowe standardy w pracy sekretarki. Sprawnie, dobrze zarządzany sekretariat to warunek niezbędny na drodze do profesjonalnej, dobrze prosperującej współczesnej szkoły. Szkolenie pokazuje istotne miejsce sekretariatu w kontekście organizacji i zarządzania informacją. Prezentowane są obszary, jakie najczęściej merytorycznie przypisane są pracy sekretarki w przedszkolu, szkole, placówce. Omawiane kwestie dotyczą m.in. dokumentacji (arkuszy ocen, duplikatów świadectw, zaświadczeń, kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, archiwizacji. Wyjaśnione zostaną zasady poświadczania dokumentów oraz ich wystawiania z upoważnienia dyrektora szkoły.  Materiały zawierają gotowe wzory decyzji administracyjnych, instrukcji, procedur. Przywoływane podczas szkolenia fragmenty aktów prawnych: ustaw i rozporządzeń pozwolą nabyć podstawową wiedzę prawną niezbędną w organizacji pracy sekretariatu.

Program szkolenia

 • CZĘŚĆ I
 • Komunikacja interpersonalna w kontakcie osobistym. Komunikacja telefoniczna
 • oraz komunikacja pisemna.
 • Profesjonalna obsługa petenta.
 • Usługi elektroniczne w oświacie.
 • Środki komunikacji elektronicznej w pracy zdalnej i stacjonarnej.
 • Dokumenty elektroniczne.
 • Dokumentacja szkoły – ogólne zasady prowadzenia dokumentacji i jej podział.
 • Redagowanie pism urzędowych. Cech pisma. Podział pism.
 • Rejestr przesyłek w szkołach publicznych i niepublicznych.
 • Systemy kancelaryjne – ogólna charakterystyka.
 • Spisy spraw i ich znaczenie w organizacji pracy biurowej sekretariatu i komórek organizacyjnych.
 • Normatywy kancelaryjno-archiwalne. Uzgadnianie i wdrażanie w szkole.
 • Znaczenie instrukcji kancelaryjnej w organizacji pracy. Obieg dokumentów. Elektronizacja akt.
 • Układ dokumentów w ujęciu jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Dostęp do danych osobowych i zasady ich przetwarzania.
 • CZĘŚĆ II
 • Dostęp do informacji publicznej. Obowiązki organu administracji publicznej. Klauzula informacyjna.
 • Terminy załatwiania spraw, zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Doręczanie korespondencji drogą elektroniczna, osobiście i za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Decyzje administracyjne wydawane w przedszkolu i szkole oraz inne decyzje pragmatyczne – cechy i sposób doręczania. Wzory decyzji.
 • Prowadzenie metryk spraw dla spraw, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej.
 • Oryginały, odpisy, kopie i duplikaty. Zasada poświadczania odpisów i kopii.
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających stan faktyczny.
 • Druki ścisłego zarachowania i ich kontrola.
 • Pieczęcie, pieczęcie urzędowe, pieczątki imienne, stemple. Zamawianie, przechowywanie
 • i niszczenie. Instrukcja postępowania z pieczęciami i pieczęciami urzędowymi.
 • Dokumentacja uczniowska. Księga uczniów. Księga wychowanków. Arkusze ocen uczniów. Księga arkuszy ocen. Zasady prowadzenia i archiwizowania a także kontrola wewnętrzna.
 • Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Korespondencja pomiędzy szkołami i gminami.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:725,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas