Sekretariat szkoły / placówki oświatowej - relacje interpersonalne, dokumentacja szkoły, różne środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją. Kompleksowa organizacja pracy.

Korzyści

1

Rozróżnianie różnych środków komunikacji elektronicznej wykorzystywane w codziennej pracy.

2

Uczestnik potrafi wskazać bezpieczne sposoby organizacji pracy w trybie on-line

3

Uczestnik potrafi stworzyć niezbędne rejestry, wykazy, ewidencje

4

Słuchacz zna zasady zamawiania druków szkolnych, odróżnia je, zna normy prawne ich wydawania, rejestrowania i prostowania.

5

Wypracowanie narzędzi wspomagających uczestników w wykonywaniu codziennych obowiązków

6

Nabycie umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków, organizacji pracy, obsługi klientów oraz uczniów i pracowników szkoły

7

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać profesjonalnym sekretariatem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jak reprezentować szkołę

Opis

Szkolenie prezentuje nowe standardy w pracy sekretarki. Sprawnie, dobrze zarządzany sekretariat to warunek niezbędny na drodze do profesjonalnej, dobrze prosperującej współczesnej szkoły. Szkolenie pokazuje istotne miejsce sekretariatu w kontekście organizacji i zarządzania informacją. Prezentowane są obszary, jakie najczęściej merytorycznie przypisane są pracy sekretarki w przedszkolu, szkole, placówce. Omawiane kwestie dotyczą m.in. dokumentacji (arkuszy ocen, duplikatów świadectw, zaświadczeń, kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, archiwizacji. Wyjaśnione zostaną zasady poświadczania dokumentów oraz ich wystawiania z upoważnienia dyrektora szkoły. Materiały zawierają gotowe wzory decyzji administracyjnych, instrukcji, procedur. Przywoływane podczas szkolenia fragmenty aktów prawnych: ustaw i rozporządzeń pozwolą nabyć podstawową wiedzę prawną niezbędną w organizacji pracy sekretariatu.

Program szkolenia

  • Komunikacja interpersonalna w kontakcie osobistym. Komunikacja telefoniczna oraz komunikacja pisemna.
  • Usługi elektroniczne w oświacie. Środki komunikacji elektronicznej w pracy zdalnej i stacjonarnej.
  • Dokumentacja szkoły. Redagowanie pism urzędowych. Systemy kancelaryjne. Rejestr przesyłek. Spisy spraw. Normatywy kancelaryjno-archiwalne.
  • Dostęp do informacji publicznej. Obowiązki organu administracji publicznej. Klauzula informacyjna.
  • Terminy załatwiania spraw, zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczanie korespondencji drogą elektroniczna, osobiście i za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • Decyzje administracyjne wydawane w przedszkolu i szkole oraz inne decyzje pragmatyczne – cechy i sposób doręczania. Metryka spraw. Pieczęcie urzędowe, pieczęcie i pieczątki.
  • isy, kopie i duplikaty. Zasada poświadczania odpisów i kopii. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających stan faktyczny. Druki ścisłego zarachowania i ich kontrola.
  • Dokumentacja uczniowska. Księga uczniów. Księga wychowanków. Arkusze ocen uczniów. Księga arkuszy ocen. Zasady prowadzenia i archiwizowania a także kontrola wewnętrzna.
  • Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Korespondencja pomiędzy szkołami i gminami.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas