Ruch kadrowy w oświacie- zadania dyrektora, kadrowej, organu prowadzącego i związków zawodowych w zakresie kształtowania polityki kadrowej z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszego orzecznictwa SN oraz stanowiska PIP, MEiN w tej sprawie. Kształtowanie polityki kadrowej w oświacie

Korzyści

1

Zapoznanie z zasadami tworzenia arkusza organizacji szkoły i przedszkola.

2

Poznanie i stosowanie w praktyce przepisów z zakresu prawa pracy dotyczących zasad rozwiązywania stosunku pracy na podstawie Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela.

3

Zapoznanie z zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej (osobowej i płacowej) w szkołach i placówkach oświatowych.

Opis

Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań tak istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie. Uczestnik, w oparciu o akty prawne i orzecznictwo sądu, dowie się m.in.: 
Jak należy rozumieć przyczyny organizacyjne w szkole? Dlaczego wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie należy stosować wypowiedzenia zmieniającego? Kiedy nauczyciela można przenieść służbowo? Jak rozwiązać prawidłowo umowę z nauczycielem i jakie mogę być roszczenia nauczyciela z tym związane? Jak powinien postąpić pracodawca, kiedy pracownik przed okresem wypowiedzenia (lub w okresie wypowiedzenia) przebywa na zwolnieniu lekarskim czy urlopie? Kiedy w okresie wypowiedzenia zwolnić nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Jak określić i w jakim dokumencie zapisać kryteria doboru zwalniania pracowników? Kiedy rozwiązując umowę o pracę należy stosować przepisy Kodeksu pracy, a kiedy Karty Nauczyciela? Jak współpracować ze związkami zawodowymi w sprawach pracowniczych? Jakie odprawy przysługują nauczycielom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę? Jakie możliwości w zakresie przeniesienia nauczycieli do innej szkoły ma organ prowadzący? 
Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia wynikające z kodeksu pracy oraz Karty Nauczyciela i ich wpływ w przyszłości na nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę , w szczególności umów zawieranych na czas określony, w tym w celu zastępstwa lub z przyczyn organizacyjnych.
Do końca maja dyrektor szkoły jako pracodawca powinien wypowiedzieć umowę nauczycielom, którym nie może zagwarantować w nowym roku szkolnym dotychczasowych warunków zatrudnienia.  Ruch kadrowy w szkole jest  zdeterminowany przepisami dotyczącymi rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami. Przepisy Karty Nauczyciela przewidują rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim dniu roku szkolnego, po upływie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Najczęściej do rozwiązania stosunku pracy dochodzi przez oświadczenie woli jednej ze stron (pracodawcę lub pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Tematyka ta zostanie omówiona na przykładach różnych form zatrudnienia nauczycieli.

Program szkolenia

  • Zadania dyrektora szkoły i organu prowadzącego w zakresie kształtowania lokalnej polityki kadrowej w oświacie. Arkusz organizacyjny szkoły
  • Kadencyjność kadry kierowniczej w szkole a gwarancja lub możliwość dalszego zatrudnienia. Planowanie zatrudnienia
  • Rozwiązanie umowy o pracę – jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
  • Przeniesienie służbowe nauczyciela. Rozwiązanie umowy o pracę a procedura awansu zawodowego nauczycieli.
  • Zasady stosowania skróconych okresów wypowiedzenia i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy. Ochrona ogólna i ochrona szczególna. Nieobecność pracownika.
  • Konsultacje ze związkami zawodowymi
  • Odprawy i odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
  • Pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy – postępowanie pojednawcze i sądowe
  • Wygaśnięcie stosunku pracy – przypadki wynikające z Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela. Wydanie pracownikowi świadectwa pracy

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas