Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy. Kompleksowy, dwudniowy kurs dla wicedyrektorów placówek oświatowych

Korzyści

1

Znajomość przepisów prawa regulujące powierzanie stanowisk kierowniczych w systemie oświaty w oparciu o ustawę Prawo oświatowe i akty wykonawcze do ustaw

2

Sprawna organizacja swojej pracy na stanowisku kierowniczym, udziela rzetelnych informacji podległym służbowo pracownikom

3

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w oparciu o aktualny stan prawny i nowoczesne metody zarządzania

4

Znajomość podstawowych zasad prowadzenia polityki finansowej w placówce oraz podstawowe zasady prawa pracy

Opis

Szkolenie ma formę webinaru podzielonego na dwie części (dwa dni po 5 godzin dydaktycznych). Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące statusu wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych, w tym zasady powierzania stanowiska, kadencyjność, rezygnacja i odwołanie. Uczestnicy otrzymują przykład zakresu czynności na stanowiskach kierowniczych. Omawiane są najczęściej wykonywane obowiązki, w tym zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem trzech wariantów organizacji pracy szkoły (stacjonarnego, hybrydowego, zdalnego). W trakcie szkolenia podawane są przykłady praktycznych rozwiązań organizacyjnych, uwzględniających różne typy szkół i placówek oświatowych. Omawiane akty prane są na bieżąco interpretowane z uwzględnieniem stanowisk ministra edukacji i orzecznictwa sądu. 

Program szkolenia

  • Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy
  • Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb organizacyjnych szkoły i reformy systemu oświaty
  • Organizacja pracy wicedyrektora, z uwzględnieniem pracy stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej
  • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
  • Przebieg awansu zawodowego. Udział wicedyrektora w działaniach dotyczących dokonywania nauczycielom oceny pracy
  • Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole lub placówce, wytyczne GIS, ministra zdrowia i ministra edukacji
  • Bieżąca kontrola dokumentacji przebiegu nauczania. Kontrola oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
  • Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w art. 42 Karty Nauczyciela. Analiza potrzeb uczniów
  • Czas pracy wicedyrektora i nauczycieli - ewidencja czasu pracy z uwzględnieniem rozliczania godzin ponadwymiarowych. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas