UCZEŃ SPE

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Afazja - zaburzenia kompetencji komunikacyjnych. Diagnoza - terapia - rzeczywistość werbalna

"Urwis" w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym

Diagnoza oraz terapia dziecka z afazją

Dziecko z zespołem Tourette`a w systemie szkolnym

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia o SPE w klasie – efektywna współpraca

Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja edukacji hybrydowej i zdalnej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bezpieczeństwo, zasady i wsparcie

Podsumowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na odległość.

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Praca w klasie integracyjnej

Praca z uczniem z ADHD

Praca z uczniem z zespołem Aspergera

Uczeń z SPE i niepełnosprawny w nauczaniu zdalnym.

  • Zdalne nauczanie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna przystosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi.

Praktyczne i efektywne wykorzystanie na lekcji zasobów Internetu, TIK, wybranych gier, aplikacji w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

  • Wprowadzamy technologie cyfrowe do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczeń z cukrzycą w szkole

Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) – nowe wyzwanie dla nauczycieli

  • Nauczmy się rozpoznawać i radzić sobie z coraz częściej występującym wśród dzieci i młodzieży problemem.

Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas