Polecane szkolenia

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od rozpoznania do oceny efektywności

 • Aby uporządkować dotychczasową wiedzą a przede wszystkim dokumentację pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w przedszkolach, szkołach i placówkach zapraszamy na nowe szkolenie!

Dziecko nieśmiałe i wycofane, metody pracy i rozwijanie umiejętności społecznych

Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej

Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2022/2023, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej

"ROZTROPNE” wykorzystanie technologii na lekcjach przedmiotowych – technologia jako narzędzie wspomagające organizację lekcji dla uczniów.

„Polski ład” – rewolucja w podatkach i kadrach od 1 stycznia 2022 r. Omówienie zmian istotnych dla każdego pracownika pedagogicznego i niepedagogicznego.

AAC- komunikacja alternatywna i wspierająca

Budowanie relacji z wykorzystaniem skutecznej komunikacji w środowisku szkoły pocovidowej.

Bunt nastolatka - jak sobie z tym radzić w domu w szkole

Co trzeba zmienić w statucie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022-2023? Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola - podstawy prawne oraz gotowe rozwiązania.

Cyberbezpieczeństwo – jak rozważnie korzystać z wirtualnego świata

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego – nowy kierunek polityki oświatowej państwa

Działania antykorupcyjne w szkole

Dziecko cudzoziemskie w przedszkolu - różni a jednak tacy sami.

Edukacja włączająca w nowej odsłonie.

Hejt, mowa nienawiści w Internecie

Interpretacja orzeczeń i opinii

Jak dbać o higienę psychiczną?

Jak dostosować metody, formy i wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów – modelowe działania krok po kroku.

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na trudne tematy?

Jak rozpoznać swój styl nauczania i być bardziej efektywnym na nowy rok szkolny?

Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2022/2023, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej

Jak wspomóc nauczyciela w rozpoznawaniu potrzeb jego uczniów ?

Jak wspólnie z rodzicami zapewnić sukces edukacyjny uczniowi - wspólna droga w motywowaniu.

Jak zjednać sobie rodziców do osiągnięcia wspólnych celów wychowawczych i edukacyjnych ?

Jak zorganizować pracę szkoły, w związku z napływem uczniów - dzieci uchodźców wojennych. Rozwiązania prawne i organizacyjne w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

Język polski językiem obcym w naszej szkole - mini poradnik dla początkujących

Kompetencje 4xK- czyli czego powinniśmy uczyć w szkole XXI wieku.

Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2022/23 w kontekście wyzwań trudnej rzeczywistości

Laboratoria przyszłości - STEAM, wykorzystanie pomocy w procesie edukacyjnym

Mindfulness od teorii do praktyki. Trening uważności dla każdego.

Myślenie krytyczne ponadczasową kompetencją ucznia.

Na straży bezpieczeństwa każdego ucznia, czyli jak zostać ambasadorem praw dziecka w szkole?

Nawykowe zaparcia i moczenie u małych dzieci

Niezbędnik antykryzysowy. Sposoby na radzenie sobie z krytyką, stresem i trudnymi emocjami w kryzysie.

Nowa ścieżka awansu zawodowego oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.

Nowe zadanie szkół i przedszkoli – wdrażanie modelu edukacji włączającej/ otwartej z uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej

Obudzić pasje - przyjemność uczenia - pozytywne strony pracy nauczyciela.

Odczytać ukryte, niepokojące sygnały ucznia.

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rola wychowawcy i nauczyciela w kontekście problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem "Metody Wspólnej Sprawy"

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Rodzic cudzoziemski w relacjach z placówką edukacyjną

Rozgryźć i zrozumieć nastolatka

Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z podstawy programowej i rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem

Różnorodność kulturowa w szkole i klasie

Samobójstwa i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

Seksualność dzieci ze specjalnymi potrzebami

Sprawdzone strategie pracy w edukacji włączającej czyli jak pracować w zróżnicowanej klasie

Trening jedzenia- skuteczne strategie terapeutyczne

Trudna rzeczywistość - szansa czy zagrożenie dla dzieci i młodzieży? - zaburzenia depresyjne i lękowe, wykluczenie społeczne, samotność, zagrożenia w sieci

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Uczeń wysoko wrażliwy w rzeczywistości szkolnej

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, niedostosowany społecznie w szkole.

Uczniowie z Ukrainy w naszych szkołach i przedszkolach – nauczanie, ocenianie, klasyfikowanie.

Uczniowie z Ukrainy w naszych szkołach – jak zorganizować proces nauczania, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy.

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – jako idea rozwoju umiejętności umiejętności kluczowych, podstawowych, przekrojowych i zawodowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Z każdą klasą rozpoczynasz karierę od nowa.

Za barierą milczenia - jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym w szkole?

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

W pułapce jedzenia, czyli kiedy możemy mówić o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży? Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami odżywiania w środowisku szkolnym.

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Zagrożenia terrorystyczne, sytuacje kryzysowe w szkołach i placówkach oświatowych.

Zajęcia reintegracyjne – jak je przygotować i zrealizować

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Zespoły nauczycielskie. Pracujemy razem. Budowanie zespołów nauczycielskich

 • Konieczne jest podjęcie konkretnych działań mających na celu troskę o dobre wzajemne relacje w środowisku szkolnym pomiędzy jego głównymi podgrupami: uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce od 1 września 2022

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas