OPIEKA I WYCHOWANIE

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej

"Praca nad sobą – dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia

  • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem

Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela

Budujemy relacje w klasie rówieśniczej.

Dobre relacje rówieśnicze podstawą skutecznej edukacji - budowanie zespołu klasowego

  • Konieczne jest podjęcie konkretnych działań mających na celu troskę o dobre wzajemne relacje w środowisku szkolnym pomiędzy jego głównymi podgrupami: uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

  • W sposób twórczy zastanówmy się nad rolą szkoły w procesie kształtowania odpowiedzialnych obywateli.

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

  • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów

  • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Jak opracować szkolny program wychowawczo-profilaktyczny z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz wytycznych MEiN

Jak w duchu oceniania kształtującego skutecznie uczyć dzieci myślenia krytycznego.

Jak w ramach zajęć szkolnych skutecznie realizować zagadnienia z edukacji ekologicznej

Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej

Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej

  • Konieczna jest bardziej intensywna, dwustronna współpraca nauczycieli i wychowawców (którzy są najbliżej uczniów) z pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego jako zadanie priorytetowe w każdej szkole

Dziecko mówiące poprawnie

Terapia ręki. Zaburzenia w rozwoju psychoruchowym wpływające na sprawność kończyny górnej

Trudne zachowania u dzieci - jak sobie z nimi radzić w przedszkolu.

Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) – nowe wyzwanie dla nauczycieli

  • Nauczmy się rozpoznawać i radzić sobie z coraz częściej występującym wśród dzieci i młodzieży problemem.

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli

  • Nauczmy się jak rozwiązywać trudne sytuacje spowodowane przez agresję uczniów.

Zbudować na nowo – jak pomóc dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkoły stacjonarnej.

Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?

Trudna rzeczywistość - szansa czy zagrożenie dla dzieci i młodzieży? - zaburzenia depresyjne i lękowe, wykluczenie społeczne, samotność, zagrożenia w sieci

  • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Wsparcie uczniów i rodziców w sytuacji trudnej, popandemicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas