OPIEKA I WYCHOWANIE

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Dyscyplinowanie uczniów

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

  • W sposób twórczy zastanówmy się nad rolą szkoły w procesie kształtowania odpowiedzialnych obywateli.

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej

"Praca nad sobą – dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia

  • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem

(Dez)informacja w sieci. Lekcja krytycznego myślenia nie tylko dla uczniów. Oddzielić ziarno od plew.

Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela

BEZ PRAC DOMOWYCH, ALE Z konstruktywnymi rozwiązaniami. JAK ZMIENIĆ METODY PRACY, ABY SZKOŁA BEZ PRAC DOMOWYCH BYŁA FAKTEM NIE FIKCJĄ? JAK BUDOWAĆ PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ WOKÓŁ TEJ SPRAWY W CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ: NAUCZYCIEL-UCZEŃ-RODZIC

Budujemy relacje w klasie rówieśniczej.

Bunt nastolatka - jak sobie z tym radzić w domu w szkole

Dobre relacje rówieśnicze podstawą skutecznej edukacji - budowanie zespołu klasowego

  • Konieczne jest podjęcie konkretnych działań mających na celu troskę o dobre wzajemne relacje w środowisku szkolnym pomiędzy jego głównymi podgrupami: uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

  • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Dziecko nieśmiałe i wycofane, metody pracy i rozwijanie umiejętności społecznych

Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej

Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów

  • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Jak budować odpowiedzialność uczniów u progu dorosłości

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na trudne tematy?

Jak w duchu oceniania kształtującego skutecznie uczyć dzieci myślenia krytycznego.

Jak w ramach zajęć szkolnych skutecznie realizować zagadnienia z edukacji ekologicznej

Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej

Komunikacja bez przemocy w szkole - realne działania wdrażające ochronę małoletnich przed krzywdzeniem.

Komunikacja niewerbalna jako narzędzie skutecznej komunikacji względem uczniów.

Lepiej zapobiegać niż leczyć - początek roku szkolnego kluczowym okresem skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej

  • Konieczna jest bardziej intensywna, dwustronna współpraca nauczycieli i wychowawców (którzy są najbliżej uczniów) z pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych

Na straży bezpieczeństwa każdego ucznia, czyli jak zostać ambasadorem praw dziecka w szkole?

Odczytać ukryte, niepokojące sygnały ucznia.

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego jako zadanie priorytetowe w każdej szkole

Rodzic cudzoziemski w relacjach z placówką edukacyjną

Rodzina patchworkowa. Wyzwania w pracy z dziećmi opiekunami w rodzinach zrekonstruowanych.

Rozgryźć i zrozumieć nastolatka

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży

Różnorodność kulturowa w szkole i klasie

Różnorodność wśród młodzieży - moda czy wybór? Komunikacja oparta na uważności, równości , tolerancji i zrozumieniu.

Terapia ręki. Zaburzenia w rozwoju psychoruchowym wpływające na sprawność kończyny górnej

Trening jedzenia- skuteczne strategie terapeutyczne

Twórczość Jacka Dukaja i Olgi Tokarczuk w nowym kanonie lektur szkolnych.

Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Uczniowie z zaburzeniami integracji sensorycznej - nowe wyzwanie dla nauczycieli

  • Nauczmy się rozpoznawać i radzić sobie z coraz częściej występującym wśród dzieci i młodzieży problemem.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Wychowawca z charakterem, czyli jak wykorzystać nowoczesne metody wychowawcze stymulujące rozwój w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przewodnik nowoczesnego wychowawcy.

Wykluczenie w klasie szkolnej

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli

  • Nauczmy się jak rozwiązywać trudne sytuacje spowodowane przez agresję uczniów.

Zajęcia reintegracyjne – jak je przygotować i zrealizować

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

  • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, w odniesieniu do realizacji kierunku polityki oświatowej .

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas