ORGANIZACJA NAUKI

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej

Diagnoza wszystkich obszarów pracy szkoły i jej znaczenie dla jakości pracy szkoły i indywidualizacji nauczania.

Dobijamy do brzegu - jak motywować siebie i uczniów, aby mimo wszystko z satysfakcją zakończyć rok szkolny.

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

  • W sposób twórczy zastanówmy się nad rolą szkoły w procesie kształtowania odpowiedzialnych obywateli.

Jak pracować z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym wykluczeniu społecznym i cyfrowym

  • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Jak w duchu oceniania kształtującego skutecznie uczyć dzieci myślenia krytycznego.

Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego

Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.

Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z podstawą programową.

Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych

  • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem

Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego

Modyfikacja programów nauczania do zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

  • Proponujemy formalne i praktyczne rozwiązania problemów związanych z nauczaniem zawodu w trakcie pracy zdalnej.

Jak planować i organizować pracę szkoły branżowej

OCENA EFEKTYWNOSCI REALIZOWANYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA

Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym

Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Organizacja skutecznego nauczania na odległość

  • Vademecum dla dyrektora i nauczycieli.

Planowanie pracy nauczyciela i nauczyciela wychowawcy - praktyczne, kompleksowe rozwiązania.

Praca metodą projektu edukacyjnego

Projektowanie zmian w planach i programach nauczania

Promocja szkoły - działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły/placówki

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działalności szkoły i kryterium oceny pracy nauczyciela w kontekście aktualnych przepisów prawa oświatowego

Realizacja obowiązku szkolnego w dobie koronawirusa

  • Upewnijmy się, że nasi uczniowie wywiązują się z obowiązku szkolnego w trakcie obecnego kryzysu.

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego jako zadanie priorytetowe w każdej szkole

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów

  • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem.

Szkolenie z elementami warsztatów z nabycia podstawowej wiedzy przez nauczycieli klas I-IV o zasadach „gry w szachy”

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Uczenie się we współpracy, czyli jak skutecznie organizować pracę w zespołach na zajęciach lekcyjnych

  • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem.

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Planowanie pracy nauczyciela i nauczyciela wychowawcy - praktyczne, kompleksowe rozwiązania.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas