ORGANIZACJA NAUKI

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

  • W sposób twórczy zastanówmy się nad rolą szkoły w procesie kształtowania odpowiedzialnych obywateli.

Myślenie krytyczne ponadczasową kompetencją ucznia.

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Diagnoza wszystkich obszarów pracy szkoły i jej znaczenie dla jakości pracy szkoły i indywidualizacji nauczania.

Dobijamy do brzegu - jak motywować siebie i uczniów, aby mimo wszystko z satysfakcją zakończyć rok szkolny.

Jak dostosować metody, formy i wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów – modelowe działania krok po kroku.

Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2023 / 24, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej.

Jak w duchu oceniania kształtującego skutecznie uczyć dzieci myślenia krytycznego.

Jak w ramach zajęć szkolnych skutecznie realizować zagadnienia z edukacji ekologicznej

Język polski językiem obcym w naszej szkole - mini poradnik dla początkujących

Kompetencje 4xK- czyli czego powinniśmy uczyć w szkole XXI wieku.

Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego

Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.

Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z podstawą programową.

Metody aktywizujące w pracy w szkole

Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego

Modyfikacja programów nauczania do zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

  • Proponujemy formalne i praktyczne rozwiązania problemów związanych z nauczaniem zawodu w trakcie pracy zdalnej.

Myślenie krytyczne ponadczasową kompetencją ucznia.

Jak planować i organizować pracę szkoły branżowej

Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca

OCENA EFEKTYWNOSCI REALIZOWANYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA

OCENOZA, czyli czym zastąpić ocenę szkolną

Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym

Od technik behawioralnych po dialog motywacyjny i podejście humanistyczne w pracy z uczniami szkół muzycznych.

Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Planowanie pracy nauczyciela i nauczyciela wychowawcy - praktyczne, kompleksowe rozwiązania.

Praca metodą projektu edukacyjnego

Promocja szkoły - działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły/placówki

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w technikach w nowej formule w roku szkolnym 2023 - 2024.

Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działalności szkoły i kryterium oceny pracy nauczyciela w kontekście aktualnych przepisów prawa oświatowego

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego jako zadanie priorytetowe w każdej szkole

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów

  • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem.

Szkolenie z elementami warsztatów z nabycia podstawowej wiedzy przez nauczycieli klas I-IV o zasadach „gry w szachy”

Szkolne działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, jako obowiązek każdego nauczyciela.

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Uczenie się we współpracy, czyli jak skutecznie organizować pracę w zespołach na zajęciach lekcyjnych

  • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem.

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Planowanie pracy nauczyciela i nauczyciela wychowawcy - praktyczne, kompleksowe rozwiązania.

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas