ORGANIZACJA NAUKI

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej

Dobijamy do brzegu - jak motywować siebie i uczniów, aby mimo wszystko z satysfakcją zakończyć rok szkolny.

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

  • W sposób twórczy zastanówmy się nad rolą szkoły w procesie kształtowania odpowiedzialnych obywateli.

Ewaluacja programów nauczania

Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego

Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.

Logorytmika. Propozycje zajęć, ćwiczeń ruchowych, ilustracyjno-tanecznych, rytmicznych, zajęć opartych na piosenkach i instrumentach muzycznych

  • Poznajmy nowatorskie metody edukacyjne łączące muzykę, taniec, śpiew, grę na instrumentach i ćwiczenia ruchowe.

Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z podstawą programową.

Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego

Modyfikacja programów nauczania do zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

  • Proponujemy formalne i praktyczne rozwiązania problemów związanych z nauczaniem zawodu w trakcie pracy zdalnej.

Jak planować i organizować pracę szkoły branżowej

Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym

Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Organizacja skutecznego nauczania na odległość

  • Vademecum dla dyrektora i nauczycieli.

Planowanie pracy nauczyciela i nauczyciela wychowawcy - praktyczne, kompleksowe rozwiązania.

Praca metodą projektu edukacyjnego

Projektowanie zmian w planach i programach nauczania

Promocja szkoły - działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły/placówki

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w roku 2021

Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działalności szkoły i kryterium oceny pracy nauczyciela w kontekście aktualnych przepisów prawa oświatowego

Realizacja obowiązku szkolnego w dobie koronawirusa

  • Upewnijmy się, że nasi uczniowie wywiązują się z obowiązku szkolnego w trakcie obecnego kryzysu.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Szkolenie z elementami warsztatów z nabycia podstawowej wiedzy przez nauczycieli klas I-IV o zasadach „gry w szachy”

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas