ORGANIZACJA NAUKI

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Wykorzystanie platform online, narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji zdalnej

  • Poznajmy najlepsze i najwygodniejsze narzędzia przydatne w pracy nowoczesnego nauczyciela.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

  • W sposób twórczy zastanówmy się nad rolą szkoły w procesie kształtowania odpowiedzialnych obywateli.

Ewaluacja programów nauczania

Konstruowanie programów nauczania na rok szkolny 2020/21 z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w prawie oświatowym

Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego

Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.

Logotrytmika. Propozycje zajęć, ćwiczeń ruchowych i muzycznych.

  • Poznajmy nowatorskie metody edukacyjne łączące muzykę, taniec, śpiew, grę na instrumentach i ćwiczenia ruchowe.

Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z podstawą programową.

Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego

Modyfikacja programów nauczania do zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

  • Proponujemy formalne i praktyczne rozwiązania problemów związanych z nauczaniem zawodu w trakcie pracy zdalnej.

Ocenianie i klasyfikowanie w okresie zdalnego nauczania.

  • Zasady zgodnej z przepisami i adekwatnej do trybu pracy szkół klasyfikacji i oceny.

Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym

Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Organizacja pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym

Organizacja skutecznego nauczania na odległość

  • Vademecum dla dyrektora i nauczycieli.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej

Praca metodą projektu edukacyjnego

Projektowanie zmian w planach i programach nauczania

Promocja szkoły - działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły/placówki

Przewodnik po zdalnym nauczaniu dla nauczycieli

  • Praktyczne aspekty organizacji zdalnego nauczania w szkole.

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w roku 2021

Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działalności szkoły i kryterium oceny pracy nauczyciela w kontekście aktualnych przepisów prawa oświatowego

Realizacja obowiązku szkolnego w dobie koronawirusa

  • Upewnijmy się, że nasi uczniowie wywiązują się z obowiązku szkolnego w trakcie obecnego kryzysu.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Strategie i metody kształcenia na odległość. Jak zaangażować nauczycieli, rodziców i dzieci do współpracy online.

  • Zdalne nauczanie jest wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów, a także ich rodzin. Stwórzmy model współpracy adekwatny do tego wyzwania.

Szkolenie z elementami warsztatów z nabycia podstawowej wiedzy przez nauczycieli klas I-IV o zasadach „gry w szachy”

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

  • Zorganizujmy przejrzysty, zgodny z przepisami i sprawiedliwy system ocen w nauczaniu zdalnym.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas