DOSKONALENIE WARSZTATU NAUCZYCIELA

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych

Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych

Konstruowanie i modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.

Kreatywne nauczanie

Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej

Motywowanie uczniów do nauki. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne

Naucz ucznia jak się uczyć – poradnik dla profesjonalisty

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - aspekt prawny i psychologiczny

Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  • Sztuka w swoich wielu formach jest istotną częścią człowieczeństwa i paliwem dla rozwoju – wykorzystajmy ją w pracy edukacyjnej od najmłodszych lat.

Cykl Kolba jako jedna z metod wspierająca uczenie się ucznia na lekcji.

Czy można ocenić wiedzę uczniów bez sprawdzianów i klasówek w szkole?

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego – nowy kierunek polityki oświatowej państwa

Efektywna współpraca z rodzicami. Jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy

Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego

Informacja zwrotna i ocenianie kształtujące - zastosowanie w praktyce szkolnej

Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów

  • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Innowacje pedagogiczne w szkołach branżowych sposobem na aktywność i kreatywność ucznia oraz atrakcyjną edukację.

Jak rozmawiać z rodzicami dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi-kierunki efektywnej współpracy

Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się

  • Wesprzyjmy naszych uczniów w wysiłkach edukacyjnych poprzez przekazanie im umiejętności skutecznego nabywania wiedzy.

Jak wspomóc nauczyciela w rozpoznawaniu potrzeb jego uczniów ?

Jak wspólnie z rodzicami zapewnić sukces edukacyjny uczniowi - wspólna droga w motywowaniu.

Jak zjednać sobie rodziców do osiągnięcia wspólnych celów wychowawczych i edukacyjnych ?

Język polski językiem obcym w naszej szkole - mini poradnik dla początkujących

Korelacja międzyprzedmiotowa gwarancją kształcenia kompetencji kluczowych i właściwej współpracy nauczycieli

Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń

  • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Małe i duże sukcesy uczniów - jak o nie zadbać na lekcji w szkole ? Ocenianie, monitorowanie, metody pracy

Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami

Metodyka kształcenia osób dorosłych.

Model odwróconej lekcji szansą na aktywność ucznia i jego uczenie się.

Narzędzia myślowe w edukacji - jak zobaczyć myślenie uczniów.

Naucz ucznia jak się uczyć – poradnik dla profesjonalisty

  • Pomysły, metody i techniki wspierania procesu nauczania.

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej

Jak skontruować model pracy szkoły w zakresie oceniania zachowania uczniów, tak aby sprzyjał kształtowaniu u nich tych wartości, które propaguje szkoła ?

Ocenianie Kształtujące

  • Poznajmy przełomową metodę oceniania uczniów oraz jej zastosowania.

Organizacja warsztatu pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w procesie wprowadzania zmiany

Plastyka sensoryczna w przedszkolu

Pokaż rodzicom, że ich dzieci są w rękach profesjonalistów.

Poradnik leniwego nauczyciela- aby uczniowie nauczyli się więcej, podczas gdy Ty pracujesz mniej

Praca z uczniem zdolnym

Rozwijanie talentów, umiejętności matematycznych w przedszkolu praca warsztatowa dla nauczycieli przedszkola

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne - wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przedszkolnego

Skuteczna komunikacja pomiędzy nauczycielem prowadzącym a pomocą nauczyciela.

Sposoby na szybkie czytanie, szybkie uczenie się

Sprawne myślenie i rozumowanie kluczem do sukcesu edukacyjnego ucznia i nauczyciela

Szkolenie z elementami warsztatów z nabycia podstawowej wiedzy przez nauczycieli klas I-IV o zasadach „gry w szachy”

Szkoła bez stopni - przyjazną szkołą. Jak bez metody "kija i marchewki" organizować i monitorować uczenie się uczniów.

Trening przyjaznej a zarazem skutecznej komunikacji w modelu wzajemnego sukcesu

Tutoring w szkole

Uczę się czytać w przedszkolu. Metodyka nauki czytania i liczenia

Uwaga - skup się! Jak wspierać koncentrację uwagi u dzieci i młodzieży?

Wolontariat jako forma kształcenia postaw prospołecznych

Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Współpraca pomiędzy szkołą uczniem i rodzicem.

Praca z uczniem innej narodowości - cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielonarodowościowa.

Wdrażanie systemu Szkoła Przyjazna w duchu Oceniania Kształtującego

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas