DOSKONALENIE WARSZTATU NAUCZYCIELA

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Efektywne nauczanie przedmiotów przyrodniczych

 • Pokażemy Ci jak zachęcić uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych

Ewaluacja oceniania wewnątrzszkolnego

Innowacje pedagogiczne w szkołach branżowych sposobem na aktywność i kreatywność ucznia oraz atrakcyjną edukację.

Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych

Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.

Kreatywne nauczanie

Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - aspekt prawny i psychologiczny

Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych badań efektów kształcenia zewnętrznych i wewnętrznych

Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • Sztuka w swoich wielu formach jest istotną częścią człowieczeństwa i paliwem dla rozwoju – wykorzystajmy ją w pracy edukacyjnej od najmłodszych lat.

Biblioterapia w edukacji przedszkolnej. Jak efektywniej wspierać rozwój wychowanków.

Budowanie harmonogramów działań służących podniesieniu efektywności kształcenia

Ciekawe zebrania z rodzicami a ocena pracy nauczyciela i ewaluacja szkoły

Działalność innowacyjna i eksperymentalna w kształceniu na odległość

 • Wprowadzać innowacje i pracować metodą eksperymentu pedagogicznego możemy również w trakcie epidemii.

Dziecięca matematyka w przedszkolu według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

 • Zapoznanie z koncepcją prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym

Efektywna współpraca z rodzicami. Jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy

Informacja zwrotna i ocenianie kształtujące - zastosowanie w praktyce szkolnej

Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się

 • Wesprzyjmy naszych uczniów w wysiłkach edukacyjnych poprzez przekazanie im umiejętności skutecznego nabywania wiedzy.

Korelacja międzyprzedmiotowa gwarancją kształcenia kompetencji kluczowych i właściwej współpracy nauczycieli

Kreatywne wychowanie

Kształcenie zawodowe w nowej odsłonie – zadania nauczycieli

 • Przygotujmy nauczycieli zawodu do pracy z uczniami w zmieniających się warunkach.

Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami

Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu

Metodyka stosowania technologii w procesie nauczania

 • Nowoczesna szkoła nie tylko w trakcie nauczania zdalnego.

Model odwróconej lekcji szansą na aktywność ucznia i jego uczenie się.

Motywowanie uczniów do nauki. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne

Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne.

 • Motywacja to absolutna podstawa skutecznej edukacji. Poznajmy jej tajniki, by lepiej wspierać naszych uczniów.

Naucz ucznia jak się uczyć – poradnik dla profesjonalisty

 • Pomysły, metody i techniki wspierania procesu nauczania.

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.

Jak skontruować model pracy szkoły w zakresie oceniania zachowania uczniów, tak aby sprzyjał kształtowaniu u nich tych wartości, które propaguje szkoła ?

Ocenianie Kształtujące

 • Poznajmy przełomową metodę oceniania uczniów oraz jej zastosowania.

Organizacja spotkania online z rodzicami

Organizacja warsztatu pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w procesie wprowadzania zmiany

Pedagogika Montessori w przedszkolu - teoria i praktyka

Pokolenie X, Y, Z i ich współpraca – nowe wyzwanie dla nauczycieli

Poradnik leniwego nauczyciela- aby uczniowie nauczyli się więcej, podczas gdy Ty pracujesz mniej

Praca z uczniem zdolnym

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pracowników szkół oraz placówek oświatowych

 • Zastosowanie najważniejszych narzędzi cyfrowych i zasobów internetowych w pracy i w życiu codziennym.

Rozwijanie talentów, umiejętności matematycznych w przedszkolu praca warsztatowa dla nauczycieli przedszkola

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne - wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przedszkolnego

Sprawne myślenie i rozumowanie kluczem do sukcesu edukacyjnego ucznia i nauczyciela

Szkolenie z elementami warsztatów z nabycia podstawowej wiedzy przez nauczycieli klas I-IV o zasadach „gry w szachy”

Szkoła bez stopni - przyjazną szkołą. Jak bez metody "kija i marchewki" organizować i monitorować uczenie się uczniów.

Trening przyjaznej a zarazem skutecznej komunikacji w modelu wzajemnego sukcesu

Uczeń z dys...czyli co powinien wiedzieć nauczyciel o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu

Uczę się czytać w przedszkolu. Metodyka nauki czytania i liczenia

Wolontariat jako forma kształcenia postaw prospołecznych

Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Zadania wychowawcy klasy w trakcie pracy zdalnej – elementy wsparcia wychowawczego ucznia i jego rodzica

 • Jak możemy wywiązywać się ze swojej roli w zupełnie nowym kontekście edukacyjnym i wychowawczym.

Zdalne nauczanie w przedszkolu – pomysły na efektywną pracę nauczycieli i monitorowanie osiągnięć dzieci

 • Pomóżmy dzieciom i ich opiekunom sprostać trudom zdalnego nauczania.

Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?

Praca z uczniem innej narodowości - cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielonarodowościowa.

Wdrażanie systemu Szkoła Przyjazna w duchu Oceniania Kształtującego

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas