Organizacja i zarzadzanie szkołą/ placówką oświatową

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Edukacja włączająca – stan aktualny i projektowane zmiany czyli co czeka szkoły od 1 września

Awans zawodowy - procedura, przebieg i postępowanie. Jak realizować plan rozwoju i nadzorować nauczycieli w okresie pracy zdalnej?

Bez "kija i marchewki" - czyli przedszkole bez kar i nagród

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE - narzędzia, metody i sposoby wspomagające ocenę stanu bezpieczeństwa w szkole.

Biblioteka szkolna- miejsce nauki, zabawy i spotkania. Jak sprawić, żeby biblioteka stała się wyjątkowym i atrakcyjnym miejscem w placówce

Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy. Katalog nowych uprawnień i obowiązków w 2023 r.

Dziecko cudzoziemskie w przedszkolu - różni a jednak tacy sami.

Edukacja włączająca – stan aktualny i projektowane zmiany czyli co czeka szkoły od 1 września

Jak wdrożyć zmiany prawne i właściwie zorganizować nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/2023 Organizacja i dokumentowanie.

Klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego 2022/23. Efekty pracy i wnioski a nowy nadzór pedagogiczny. Jak sprawnie i skutecznie podsumować rok szkolny i wypracować rekomendację na rok 2023/24

Klasyfikacja śródroczna i podsumowanie I okresu jako jeden z warunków nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu szkołą

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły – jak przygotować się, by wygrać. Jak przygotować autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki

  • Niezbędnik kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z uwzględnieniem trzech form kształcenia: stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania placówką we wszystkich obszarach jej pracy

Kontrole zewnętrzne w szkole i przedszkolu - jak właściwie przygotować się do kontroli, aby uniknąć najczęściej wykrywanych błędów.

Modyfikacja programów nauczania dla zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

Decyzje administracyjne i kierownicze w oświacie.

Nadzór pedagogiczny w szkole krok po kroku - planowanie , organizacja i dokumentowanie. Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2022-2023

Obowiązki szkoły / przedszkola / placówki w obszarze ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w obszarze bezpieczeństwa – analiza i przegląd aktualnych zapisów prawnych. Stan na 30 września 2023.

Ocena pracy dyrektora w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

  • Zagwarantujmy sobie pełne przygotowanie i wysoką ocenę pracy.

Organizacja pracy psychologa i pedagoga w szkole/przedszkolu/placówce w nowym roku szkolnym 2021/22

Praca pedagoga, PEDAGOGA SPECJALNEGO oraz psychologa w oświacie – stan aktualny i zmiany od 1 września 2022. Dokumentacja, zakres obowiązków (min. diagnoza) i specyfika pracy pedagoga, psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem nowego specjalisty czyli pedagoga specjalnego

Praktyczne zastosowanie MS Office w sekretariacie placówki oświatowej. Profesjonalna obsługa programów biurowych niezbędnych w sprawnym funkcjonowaniu sekretariatu

Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego - arkusz organizacji szkoły/placówki oświatowej

Projektowanie pracy szkoły/placówki oświatowej na rok szkolny 2023/24 zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego- jak poprawnie i sprawnie przygotować arkusz organizacji placówki oświatowej

Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły/przedszkola

Przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2023/24 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2023/24, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja.

Przygotowywanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2022/23 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2022/23, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja

Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy. Kompleksowy, dwudniowy kurs dla wicedyrektorów placówek oświatowych

Różne środki komunikacji elektronicznej i różne środki łączności w organizacji pracy sekretariatu w szkole

Uczniowie z Ukrainy i z innych krajów w naszych szkołach i przedszkolach – jak zorganizować proces przyjmowania i nauczania uczniów innych narodowości w naszych szkołach i przedszkolach

Uczniowie z Ukrainy w naszych szkołach i przedszkolach – nauczanie, ocenianie, klasyfikowanie.

Zasady i działania poprawiające bezpieczeństwo w szkołach. Kultura bezpieczeństwa pracy i nauki.

Zasady prowadzenia akt osobowych w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego - zmiany od 1 stycznia 2023 r. po nowelizacji Kodeksu pracy.

Zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych. Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych pracowników, nauczycieli, uczniów i rodziców czyli RODO w praktyce oświatowej

Zmiany w karcie nauczyciela - poradnik dyrektora - menedżera oświaty.

Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce od 1 września 2022

Zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych w 2023 r. w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Praktyczne zastosowanie MS Office w sekretariacie placówki oświatowej. Profesjonalna obsługa programów biurowych niezbędnych w sprawnym funkcjonowaniu sekretariatu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas