BEZPIECZEŃSTWO, ZAGROŻENIA I ZDROWIE

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

„Kozioł ofiarny” czyli w co grają uczniowie w klasie

Agresja w przedszkolu

Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

BHP w placówce oświatowej

Budowanie dobrych relacji nauczyciela - wychowawcy z wychowankami

Cyberbezpieczeństwo – jak rozważnie korzystać z wirtualnego świata

Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci

Działania interwencyjne w przedszkolu

Handel ludźmi - skala zjawiska. Działania wychowawczo - profilaktyczne szkoły.

Hejt, mowa nienawiści w Internecie

Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej

Internet i kanały społecznościowe - mądrze, odpowiedzialnie, bezpiecznie

Jak dbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży?

Jak rozpoznać dziecko krzywdzone - realizacja zadań szkoły/ przedszkola w kontekście standardów ochrony małoletnich.

Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej

Nie chce już żyć - samobójstwo i próba samobójcza. Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia.

Obowiązki szkoły / przedszkola / placówki w obszarze ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Odpowiedzialność prawna wychowawcy za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

Pandora Gate - jak dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Pierwsza pomoc w szkole

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą jako obowiązek każdej placówki edukacyjnej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami prawnymi.

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Porozumienie bez przemocy (NVC) według koncepcji M.B. Rosenberga

Procedura Niebieskiej Karty w szkole / przedszkolu / placówce - niezbędne działania i dokumentowanie.

Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

  • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem "Metody Wspólnej Sprawy"

  • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Rezyliencja - jak wspierać budowanie odporności psychicznej uczniów.

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży

Samobójstwa i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

Sytuacje kryzysowe w szkole. Jak rozmawiać z rodzicami, uczniami i gronem pedagogicznym

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Trudna rzeczywistość - szansa czy zagrożenie dla dzieci i młodzieży? - zaburzenia depresyjne i lękowe, wykluczenie społeczne, samotność, zagrożenia w sieci

  • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Uczeń z FASD - alkoholowym zespołem płodowym w szkole.

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie m.in z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Wyjścia i wycieczki szkolne - zbiór zasad bezpieczeństwa i organizacji

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

W pułapce jedzenia, czyli kiedy możemy mówić o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży? Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami odżywiania w środowisku szkolnym.

  • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli

  • Nauczmy się jak rozwiązywać trudne sytuacje spowodowane przez agresję uczniów.

Zagrożenia terrorystyczne, sytuacje kryzysowe w szkołach i placówkach oświatowych.

Zagrożenia współczesnej młodzieży

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

  • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Zjawisko bullying w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja.

Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych

Weryfikacja systemu bezpieczeństwa uczniów w szkole pod kątem aktualnych zagrożeń

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas