PRAWO I ORGANIZACJA NA CO DZIEŃ

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Dokumentowanie pracy nauczyciela

Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego

Jak efektywnie i zgodnie z najnowszymi rekomendacjami dokumentować pracę nauczyciela oraz prowadzić dokumentacja nie ujętą w przepisach prawa a funkcjonująca w szkole/placówce?

Mobbing w miejscu pracy - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. odpowiedzialności prawnej nauczycieli

Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny

Analiza wyników kształcenia a podniesienie jakości pracy szkoły

Zakończenie awansu zawodowego nauczyciela w roku szkolnym 2022/23. Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2022/23 - jakie kroki podjąć, żeby zakończyć go z sukcesem.

Co trzeba zmienić w statucie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022-2023? Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola - podstawy prawne oraz gotowe rozwiązania.

Diagnoza wszystkich obszarów pracy szkoły i jej znaczenie dla jakości pracy szkoły i indywidualizacji nauczania.

Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola

  • Uporządkujmy pracę nauczyciela w przedszkolu pod względem formalnym.

Doradztwo zawodowe w szkole. Jak zgodnie z prawem i skutecznie realizować doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych- obowiązki do 17 grudnia 2021 r.

Działania antykorupcyjne w szkole

  • Przygotujmy się do opracowania i wprowadzenia skutecznych środków przeciwdziałania korupcji w szkole.

EDUKACJA OTWARTA - Nowe oblicze Edukacji dla wszystkich - na co powinni przygotować się nauczyciele?

  • Poznanie idei edukacji włączającej

Klasyfikacja roczna i końcowa. Zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek

Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2022/23 w kontekście wyzwań trudnej rzeczywistości

Konstruowanie wymagań edukacyjnych.

Kontrola zarządcza - ocenimy i zweryfikujemy lub opracujemy i pomożemy wdrożyć zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w twojej placówce

Kształcenie zawodowe w nowej odsłonie – zadania nauczycieli

  • Przygotujmy nauczycieli zawodu do pracy z uczniami w zmieniających się warunkach.

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym

Nowa ścieżka awansu zawodowego oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.

Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Nowe obowiązki dyrektorów od 1 września 2022 r. związane z zatrudnieniem specjalistów

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem RODO

Ochrona danych osobowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rola wychowawcy i nauczyciela w kontekście problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży

Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela.

Podstawy prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Prawa ucznia i prawa człowieka

Prawo oświatowe dla nauczycieli

  • Uporządkujmy wiedzę w zakresie prawa oświatowego i jego wpływu na pracę w szkole.

Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz zmiany w prawie wewnątrzszkolnym w związku z nauczaniem online

  • Niezbędna wiedza dotycząca formalnych aspektów administrowania szkołą w czasie obowiązywania aktualnych zmian.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z podstawy programowej i rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem

Statut szkoły/placówki – analiza zmian zgodnie z przepisami prawa. Nowelizacja statutu pod kątem niezbędnych regulacji prawa wewnątrzszkolnego związanych z epidemią

Statut liceum i technikum zgodny z aktualnymi przepisami prawa oświatowego – zasady tworzenia aktu normatywnego

Uczniowie z Ukrainy w naszych szkołach – jak zorganizować proces nauczania, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy.

Uczniowie z Ukrainy w naszych szkołach i przedszkolach – nauczanie, ocenianie, klasyfikowanie.

Uprawnienia nauczycieli – podstawowe regulacje prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – jako idea rozwoju umiejętności umiejętności kluczowych, podstawowych, przekrojowych i zawodowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Weryfikacja, analiza i nowelizacja statutu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Wsparcie we wdrożeniu RODO w szkole/ placówce oświatowej

Zadania zespołów nauczycielskich prowadzące do jak najwyższego poziomu spełnienia wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych; zasady gospodarowania zgodnie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa

Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolu

Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce od 1 września 2022

Zmiany w prawie pracy - jak korzystać z nowych uprawnień pracowniczych.

Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas