PRAWO I ORGANIZACJA NA CO DZIEŃ

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego

Ewaluacja wewnętrzna - jak przeprowadzić ewaluację różnych obszarów pracy szkoły/placówki

Frekwencja uczniów w szkole jako przedmiot ewaluacji wewnętrznej

Mobbing w miejscu pracy - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku

Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny

Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela

Analiza wyników kształcenia a podniesienie jakości pracy szkoły

BHP w szkole

Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola

  • Uporządkujmy pracę nauczyciela w przedszkolu pod względem formalnym.

Dokumentowanie pracy nauczyciela

Doradztwo zawodowe w szkole. Jak zgodnie z prawem i skutecznie realizować doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Działania antykorupcyjne w szkole

  • Przygotujmy się do opracowania i wprowadzenia skutecznych środków przeciwdziałania korupcji w szkole.

EDUKACJA OTWARTA - Nowe oblicze Edukacji dla wszystkich - na co powinni przygotować się nauczyciele?

  • Poznanie idei edukacji włączającej

Ewaluacja zewnętrzna - przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej zgodnie z rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym

Jak opracować ocenę pracy nauczyciela przedszkola i przygotować arkusze samooceny w oparciu o nowe przepisy prawa

Klasyfikacja roczna i końcowa. Zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek

Koncepcja pracy przedszkola, tworzenie, monitorowanie i ewaluacja

Kontrola zarządcza - ocenimy i zweryfikujemy lub opracujemy i pomożemy wdrożyć zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w twojej placówce

Kontrola zarządcza - szkolenie rady pedagogicznej

Kształcenie zawodowe w nowej odsłonie – zadania nauczycieli

  • Przygotujmy nauczycieli zawodu do pracy z uczniami w zmieniających się warunkach.

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2020/21 ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. odpowiedzialności prawnej nauczycieli

Ocenianie w nauczaniu zdalnym – aspekt prawny i praktyczne rozwiązania. Korzyści i ryzyko

  • Sprawdzone i zgodne z przepisami rozwiązania dotyczące ocen w szkole działającej online.

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem RODO

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela.

Podstawy prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pracownicze plany kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Prawa ucznia i prawa człowieka

Prawo oświatowe dla nauczycieli

  • Uporządkujmy wiedzę w zakresie prawa oświatowego i jego wpływu na pracę w szkole.

Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz zmiany w prawie wewnątrzszkolnym w związku z nauczaniem online

  • Niezbędna wiedza dotycząca formalnych aspektów administrowania szkołą w czasie obowiązywania aktualnych zmian.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Statut liceum i technikum zgodny z aktualnymi przepisami prawa oświatowego – zasady tworzenia aktu normatywnego

Uprawnienia nauczycieli – podstawowe regulacje prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2015

Weryfikacja, analiza i nowelizacja statutu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Wsparcie we wdrożeniu RODO w szkole/ placówce oświatowej

Współpraca z rodzicami w trudnej covidowej rzeczywistości edukacyjnej – wsparcie, wzajemne oczekiwania, trudne rozmowy

  • Nauczmy się jak pokonywać przeszkody w tworzeniu partnerskich relacji z rodzicami.

Zadania zespołów nauczycielskich prowadzące do jak najwyższego poziomu spełnienia wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych; zasady gospodarowania zgodnie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa

Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolu

Statut szkoły/placówki – analiza zmian zgodnie z przepisami prawa. Nowelizacja statutu pod kątem niezbędnych regulacji prawa wewnątrzszkolnego związanych z epidemią

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas